จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เครือข่ายผู้สูงอายุ
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ห้องสมุด
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง
)
สารบัญ

หน้า

1.
รายงานขอซื้อโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1 - 3
2.
ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับวงเงินประกวดราคาซื้อ)
4 - 19
3.
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับวงเงินประกวดราคาจ้าง)
20 - 35
4.
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับวงเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้าง)
 
5.
แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับวงเงินประกวดราคาจ้าง)
36 - 38
6.
สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อของไม่เป็นชุด)
39 - 43
7.
สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อของเป็นชุด / ต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน)
44 - 56
8.
สัญญาจ้าง
49-56
9.
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองซื้อ)
57
10.
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันซองจ้าง)
58
11.
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)
59
12.
แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)
60
13.
บทนิยาม (ประมูลซื้อ)
61 - 65
14.
บทนิยาม (ประมูลจ้าง)
66 - 70
15.
แบบฟอร์มแจ้งผู้ให้บริการตลาดกลางฯ
71
16.
รายงานผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
(ใช้สำหรับคัดเลือกตลาดกลางเป็นรายครั้ง)
72 - 73
17.
รายงานผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
(ใช้สำหรับคัดเลือกตลาดกลางเป็นการถาวร)
74 - 77
18.
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
78
19.
แบบฟอร์มแจ้งกรรมการ E - Auction
79
20.
แบบฟอร์มแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
80
21.
ทะเบียนรายชื่อผู้ขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
81
22.
รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจงประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
82
23.
ทะเบียนรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
83
24.
ใบรับซองข้อเสนอการประมูลฯ
84
25.
ประกาศคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
85
26.
หนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าเสนอราคาได้(กรณีผิดเงื่อนไขอื่น)
86
27.
หนังสือแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาได้
(กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน)
87
28.
ประกาศคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูล
88
29.
รายงานผลการประมูลซื้อด้วยระบบ E - Auction
89 - 92
30.
หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาไม่ได้
93
31.
หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้
94 - 95
32.
บันทึกรายงานผลการตรวจรับ
96
33.
แบบฟอร์มเบิกจ่ายเงิน
97
 
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000