จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตอบข้อหารือตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
มุมเพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner
elearning
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
ขยับกาย สบายชีวา
ตลาดสดน่าซื้อ
สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


 
การควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ปฏิทินกิจกรรม
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000