จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Intranet
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น
Food Spy
คนไทย ไร้พุง
สายด่วน 1675
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


 
การควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ปฏิทินกิจกรรม
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การโอนงบดำเนินงานปี 54 พลางก่อน
เงินนอกงบประมาณ ปี 55
เงินงบประมาณ ปี2555
งินงบประมาณ ปี 56
เงินนอกงบประมาณ ปี 56

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000