จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ขยับกาย สบายชีวา
ศูนย์ปฏิบัติการ
ตลาดสดน่าซื้อ
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
Intranet
HELI PROJEC
การจัดวางระบบควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


 
การควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ปฏิทินกิจกรรม
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000