ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

แบบสอบถามความพึงพอใจ
การใช้โปรแกรมบันข้อมูลแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560


1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 * หน่วยงานที่สังกัด
 
1.2 * สิทธิ์ที่เข้าใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
หัวหน้ากลุ่มผู้จัดทำแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้เข้าดูข้อมูล)
ผู้บันทึกข้อมูล
อื่นๆ (โปรดระบุ)

2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในการบันทึกข้อมูลแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง
2.1* ความเหมาะสม ความสะดวก และความง่ายของเมนูการใช้งาน
2.2* ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
2.3* ความเหมาะสมของขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
2.4* การจัดการรักษาความปลอดภัย และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน
2.5* การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพ เช่น การบันทึกข้อมูล และการใช้งานระบบหลุดบ่อยหรือไม่
2.6* ระบบฐานข้อมูลฯ ช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
2.7* ระบบฐานข้อมูลฯ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
2.8* ระบบฐานข้อมูลฯ อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บริหาร
2.9* เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2.10* มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ

3 ปัญหาการใช้งาน - ข้อเสนอแนะ
3.1 * ปัญหาทางเทคนิค / การใช้งาน
 
3.2 * ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / แนวทางการปรับปรุง / สิ่งที่คาดหวัง
 

 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข