ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดี ภายในปี 2563

พันธกิจกรมอนามัย

1. เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
4. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการสาธิต
6. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

 
 
 

วิสัยทัศน์กองคลัง  (Vision)
เป็นองค์กรคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารงานคลัง และพัสดุ 

พันธกิจกองคลัง (Mission)
1. บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสอดรับกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้ทันต่อสถานณ์ปัจจุบัน เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมกองคลัง (Core Value)
ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส เต็มใจบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข