ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

วิสัยทัศน์กรมอนามัย

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล* ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
* ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง


พันธกิจกรมอนามัย

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
 
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

 
************************************************************************************
 

วิสัยทัศน์กองคลัง  (Vision)
เป็นองค์กรคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับในด้านการบริหารงานคลัง และพัสดุ 

พันธกิจกองคลัง (Mission)
1. บริหารจัดการและพัฒนางานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ด้วยเทคโนโลยี เพื่อสอดรับกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ ให้ทันต่อสถานณ์ปัจจุบัน เข้าใจง่าย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้
3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมกองคลัง (Core Value)
ถูกต้อง ว่องไว โปร่งใส เต็มใจบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข