จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Food Spy
elearning
เครือข่ายผู้สูงอายุ
เด็กไทยทำได้
Intranet
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
HELI PROJEC
 
แบบฟอร์ม
รหัส
เรื่อง
พอ.1
พอ.2
พอ.3
พอ.4
พอ.5
พอ.6
พอ.7
พอ.8
พอ.9
พอ.10
พอ.11
พอ.12
พอ.13
พอ.14
พอ.15
พอ.16
พอ.17
พอ.18
พอ.19
พอ.20
พอ.21
พอ.22
พอ.23
พอ.24
พอ.25
พอ.26
พอ.27
พอ.28
พอ.29
พอ.30
พอ.31
พอ.32
พอ.33
พอ.34
พอ.35
พอ.36
พอ.37
พอ.38
พอ.39
พอ.40
พอ.41
พอ.42
พอ.43
พอ.44
พอ.45
พอ.46
พอ.47
พอ.48
พอ.49
พอ.50
พอ.51
พอ.52
พอ.53
พอ.54
พอ.55
พอ.56
พอ.57
พอ.58
พอ.59
พอ.60
พอ.61
พอ.62
พอ.63
พอ.64
พอ.65
พอ.66
พอ.67
พอ.68
พอ.69
พอ.70
พอ.71
พอ.72
พอ.73
พอ.74
พอ.75
พอ.76
พอ.77
พอ.78
พอ.79
พอ.80
พอ.81
พอ.82
พอ.83
พอ.84
พอ.85
พอ.86
พอ.87
พอ.88
พอ.89
พอ.90
พอ.91
พอ.92
พอ.93
พอ.94
พอ.95
พอ.96
พอ.97
พอ.98
พอ.99
พอ.100
พอ.101
พอ.102
พอ.103
 
พอ.104
พอ.105
พอ.106
พอ.107
พอ.108
พอ.109
พอ.110
พอ.111
พอ.112
พอ.113 สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์ 
พอ.114 สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
พอ.115 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ 
พอ.116 สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน 
พอ.117 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 
พอ.118 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 
พอ.119 สัญญาเช่ารถยนต์ 
พอ.120 สัญญาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง 
พอ.121 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
พอ.122 สัญญาซื้อขายเป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา) 
พอ.123 สัญญาจ้าง(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา) 
พอ.124 สัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสากิจเป็นคู่สัญญา) 
  แบบฟอร์ม e-market , e-bidding
พอ.125 ประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
พอ.126 ประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.127 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.128 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) (e-bidding)
พอ.129 ประกาศประะกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พอ.130 บทนิยาม (ประกวดราคาซื้อ)
พอ.131 บทนิยาม (ประกวดราคาจ้าง)
พอ.132 บทนิยาม (ประกวดราคาเช่า)
 
 
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000