จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กรมอนามัย & ราชการส่วนท้องถิ่น
Intranet
Food Spy
elearning
มุมเพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ตลาดสดน่าซื้อ
 

แบบฟอร์ม

รหัส

เรื่อง

สารบัญ

พอ.1

รายงานจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีตกลงราคา กรณีที่กองคลังดำเนินการ

พอ.2

ใบสั่งซื้อ / จ้าง

พอ.3

ใบกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาที่กองคลังดำเนินการ หรือกรณีวงเงินอยู่ในอำนาจของกอง / สำนัก)

พอ.4

ใบตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง (กรณีจัดซื้อทุกวิธีซึ่งวงเงินเกินอำนาจที่กอง / สำนัก ได้รับยกเว้นวิธีตกลงราคา)

พอ.5

แบบตรวจสอบก่อนส่งเบิกจ่ายเงิน

พอ.6

รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีสอบราคา)

พอ.7

ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ

พอ.8

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง

พอ.9

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง (กรณีจ้างก่อสร้าง)

พอ.10

แบบใบเสนอราคาสอบราคาซื้อ

พอ.11

แบบใบเสนอราคาสอบราคาจ้าง

พอ.12

สัญญาซื้อขายเป็นชุด ปรับปรุง 28 ม.ค. 56

พอ.13

สัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด ปรับปรุง 28 ม.ค. 56

พอ.14

สัญญาจ้าง ปรับปรุง 28 ม.ค.56

พอ.15

สัญญาจ้างก่อสร้างใหม่ ปรับปรุง 28 ม.ค. 56

พอ.16

หลักประกันสัญญาซื้อ

พอ.17

หลักประกันสัญญาจ้าง

พอ.18

บทนิยาม (สอบราคาซื้อ)

พอ.19

บทนิยาม (สอบราคาจ้าง)

พอ.20

บันทึกแจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (วิธีสอบราคา)

พอ.21

บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วิธีสอบราคา)

พอ.22

ทะเบียนรายชื่อผู้ขอรับ / ซื้อ แบบสอบราคา / ประกวดราคา

พอ.23

บันทึกการรับส่งซองเสนอราคาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

พอ.24

ทะเบียนรับซองใบเสนอราคาซื้อ / จ้าง (วิธีสอบราคา)

พอ.25

ใบรับซองสอบราคา (วิธีสอบราคา)

พอ.26

แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

พอ.27

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่องผู้มีสิทธิ ได้รับคัดเลือก (วิธีสอบราคา)

พอ.28

หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือก (กรณีผิดเงื่อนไขอื่น วิธีสอบราคา / ประกวดราคา)

พอ.29

หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือก (กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน วิธีสอบราคา / ประกวดราคา)

พอ.30

หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญาและเอกสารที่จะต้องนำมาทำสัญญา (วิธีสอบราคา ,วิธีประกวดราคา , วิธีประกวดราคาซื้อ / จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)

พอ.31

หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาไม่ได้ (วิธีประกวดราคา , สอบราคา)

พอ.32

รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีประกวดราคา)

พอ.33

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ

พอ.34

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง

พอ.35

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

พอ.36

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ (แบบ 2 ซอง)

พอ.37

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง (แบบ 2 ซอง)

พอ.38

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ในกรณีประกวดราคาแบบ 2 ซอง)

พอ.39

แบบใบเสนอราคาประกวดราคาซื้อ

พอ.40

แบบใบเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (กรณีจ้างทำของ)

พอ.41

หลักประกันซอง (ประกวดราคาซื้อ)

พอ.42

หลักประกันซอง (ประกวดราคาจ้าง)

พอ.43

บทนิยาม (ประกวดราคาซื้อ)

พอ.44

บทนิยาม (ประกวดราคาจ้าง)

พอ.45

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้ อ.... เพื่อเผยแพร่ประกาศ

พอ.46

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา เพื่อเผยแพร่ประกาศ

พอ.47

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประกาศ

พอ.48

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประกาศ

พอ.49

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประกาศ

พอ.50

หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบ

พอ.51

ทะเบียนผู้ประกาศประกวดราคา

พอ.52

หลักฐานการรับ – ส่งมอบกุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคา

พอ.53

บันทึกตรวจสอบการปิดประกาศประกวดราคา

พอ.54

บันทึกแจ้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

พอ.55

บันทึกแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

พอ.56

บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง (วิธีประกวดราคา)

พอ.57

รายงานผลการรับซองประกวดราคา

พอ.58

ทะเบียนรับซองใบเสนอราคาซื้อ / จ้าง (วิธีประกวดราคา)

พอ.59

รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา(วิธีประกวดราคา)

พอ.60

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่องผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

พอ.61

รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา

พอ.62

รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ)

พอ.63

รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ)

พอ.64

รายงานขอซื้อ / จ้าง โดยวิธีประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีซื้อ/จ้าง)

พอ.65

รายงานขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง)

พอ.66

รายงานผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.67

หนังสือขอให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.68

ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุง 20 มกราคม 2557)

พอ.69

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุง 20 มการคม 2557)

พอ.70

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง) (ปรับปรุง 25 เมษายน 2557)

พอ.71

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.72

แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.73

หลักประกันซอง (กรณีซื้อ)

พอ.74

หลักประกันซอง (กรณีจ้าง)

พอ.75

บทนิยามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.76

บทนิยามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.77

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.78

บันทึกแจ้งคณะกรรมการ e – Auction

พอ.79

บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วิธี e - Auction)

พอ.80

ทะเบียนรายชื่อผู้ขอซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.81

ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.82

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจงประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.83

บันทึกขออนุมัติคืนหลักประกันซองผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

พอ.84

บันทึกสรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ

พอ.85

บันทึกสรุปผลการประชุมวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประธานไม่อยู่)

พอ.86

บันทึกสรุปผลการประชุมวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง)

พอ.87

รายงานผลการประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

พอ.88

ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคา

พอ.89

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

พอ.90

บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ส่งสำเนาสัญญา / ใบสั่ง ให้กอง / สำนัก สำหรับเรื่องที่กองคลังดำเนินการให้กอง / สำนัก)

พอ.91

บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เรื่องที่กองคลังดำเนินการรวมทั้งกรม)

พอ.92

ประกาศกรมอนามัยเรื่องจ้างออกแบบอาคาร

พอ.93

หนังสือส่งสำเนาสัญญาซื้อ / จ้างที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ให้ สตง.

พอ.94

หนังสือส่งสำเนาสัญญาซื้อ / จ้างที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ให้ กรมสรรพากร

พอ.95

หนังสือแจ้งผู้ขายทราบผลการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา

พอ.96

หนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันทราบการขยายเวลาทำการตามสัญญา

พอ.97

บันทึกแจ้งกอง / สำนัก ตรวจสอบพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญา

พอ.98

หนังสือรับรองผลงาน

พอ.99

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

พอ.100

แบบบัญชีวัสด

พอ.101

ใบเบิกพัสดุ

พอ.102

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พอ.103

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

 

สัญญาซื้อขาย(กรณีชื้อของเป็นชุด)กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา

 

สัญญาซื้อขาย(กรณีไม่เป็นชุด)กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา

 

สัญญาจ้าง กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา

 
พอ.104 หลักประกันซอง (กรณีเช่า)

 ปฏิทินกิจกรรม
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000