จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Happy Hoilet
ตอบข้อหารือตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ
ขยับกาย สบายชีวา
ห้องสมุด
ตลาดสดน่าซื้อ
 
แบบฟอร์ม
รหัส
เรื่อง
พอ.1
พอ.2
พอ.3
พอ.4
พอ.5
พอ.6
พอ.7
พอ.8
พอ.9
พอ.10
พอ.11
พอ.12
พอ.13
พอ.14
พอ.15
พอ.16
พอ.17
พอ.18
พอ.19
พอ.20
พอ.21
พอ.22
พอ.23
พอ.24
พอ.25
พอ.26
พอ.27
พอ.28
พอ.29
พอ.30
พอ.31
พอ.32
พอ.33
พอ.34
พอ.35
พอ.36
พอ.37
พอ.38
พอ.39
พอ.40
พอ.41
พอ.42
พอ.43
พอ.44
พอ.45
พอ.46
พอ.47
พอ.48
พอ.49
พอ.50
พอ.51
พอ.52
พอ.53
พอ.54
พอ.55
พอ.56
พอ.57
พอ.58
พอ.59
พอ.60
พอ.61
พอ.62
พอ.63
พอ.64
พอ.65
พอ.66
พอ.67
พอ.68
พอ.69
พอ.70
พอ.71
พอ.72
พอ.73
พอ.74
พอ.75
พอ.76
พอ.77
พอ.78
พอ.79
พอ.80
พอ.81
พอ.82
พอ.83
พอ.84
พอ.85
พอ.86
พอ.87
พอ.88
พอ.89
พอ.90
พอ.91
พอ.92
พอ.93
พอ.94
พอ.95
พอ.96
พอ.97
พอ.98
พอ.99
พอ.100
พอ.101
พอ.102
พอ.103
 
พอ.104
พอ.105
พอ.106
พอ.107
พอ.108
พอ.109
พอ.110
พอ.111
พอ.112
พอ.113 สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
พอ.114 สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พอ.115 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
พอ.116 สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
พอ.117 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
พอ.118 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
พอ.119 สัญญาเช่ารถยนต์
พอ.120 สัญญาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง
พอ.121 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
พอ.122 สัญญาซื้อขายเป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา)
พอ.123 สัญญาจ้าง(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา)
พอ.124 สัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสากิจเป็นคู่สัญญา)
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000