ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงานกรมอนามัยประจำงบประมาณ พ.ศ.2553
  รายงานผลการดำเนินงาน LD5-6 รอบ 12 เดือน
มีต่อ     
ประชุมกรมอนามัยสรุปการประชุมผู้บริหารดาวน์โหลดสาระน่ารู้ 
ประชุมกรมอนามัย
  ประชุมกรมอนามัย
มีต่อ     
การประชุม อบรม สัมมนา
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(กองคลัง)
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(ศอ.10)
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(ศูนย์ทันตฯ)
  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน"วันที่3-5 ส.ค.54 จ.กาญนบุรี
  บันทึกเสียง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน" จ.กาญจนบุรี วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 (บรรยาย)
มีต่อ     
ลิงค์อื่น ๆ
  สำนักงาน ป.ป.ท. : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (ศปตท.)
  สำนักงาน ป.ป.ช. : ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงการคลัง
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีต่อ     
 ข่าว/บทความล่าสุด
โอนเงินเหลือจ่าย WHO จากศรป. ให้ สสม. เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการฯ (19/07/2018 11:08:00)
โอนเงินแผนช่วงวัย ผ1 จากกรมอนามัย ให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมใช้ในการดำเนินงาน (18/07/2018 16:30:22)
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน จากกรมอนามัย ให้กองแผนงาน เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และ อุปกรณ์ HDMI Matrix Switcher 4X4 (16/07/2018 16:29:37)
รายงานผลการเบิกจ่ายทุก 15 ของเดือน ( 13 ก.ค. 61) (16/07/2018 14:32:46)
รายงานผลการเบิก/จ่ายทุก 15 ของเดือน ณ 13 ก.ค. 61 (16/07/2018 14:27:47)
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข