ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายในของหน่วยงานกรมอนามัยประจำงบประมาณ พ.ศ.2553
  รายงานผลการดำเนินงาน LD5-6 รอบ 12 เดือน
มีต่อ     
ประชุมกรมอนามัยสรุปการประชุมผู้บริหารดาวน์โหลดสาระน่ารู้ 
ประชุมกรมอนามัย
  ประชุมกรมอนามัย
มีต่อ     
การประชุม อบรม สัมมนา
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(กองคลัง)
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(ศอ.10)
  ตัวอย่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปย.1,2)(ศูนย์ทันตฯ)
  เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน"วันที่3-5 ส.ค.54 จ.กาญนบุรี
  บันทึกเสียง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน" จ.กาญจนบุรี วันที่ 3-5 สิงหาคม 2554 (บรรยาย)
มีต่อ     
ลิงค์อื่น ๆ
  สำนักงาน ป.ป.ท. : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตภาครัฐ (ศปตท.)
  สำนักงาน ป.ป.ช. : ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  สำนักงบประมาณ : สำนักนายกรัฐมนตรี
  กระทรวงการคลัง
  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
มีต่อ     
 ข่าว/บทความล่าสุด
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ ผ1 จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 3-10 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ศูนย์ทันตสาธารณะสุขระหว่างประเทศ และศูนย์อนามัยชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ เพื่อจัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม (21/01/2019 16:21:05)
โอนเงินแผนวิจัย จากกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 1,2,3,6,7,8,9,10 และ 12 เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับท้องถิ่น (21/01/2019 15:58:37)
โอนเงินแผนผู้สูงอายุ ผ1 จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เพื่อใช้ในกิจกรรมดำเนินงานโครงการที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานความร่วมมือไทย-มาเลเซียด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (21/01/2019 15:58:12)
สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 12 2561 (17/01/2019 11:19:03)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (17/01/2019 09:32:21)
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข