ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

 
การควบคุมภายในกรมอนามัยระบบควบคุมภายในผลงานวิชาการ 
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2560
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2559
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2558
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2557
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2556
มีต่อ     
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภาระกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
  สธ 0903.03/ว30 ลว 7 มกราคม 2562 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี
  สรุปงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การจัดการความรู้กองคลัง ปี 2561 (31 ก.ค. 2561)
มีต่อ     

 
ระบบบัญชีเงินบำรุงรายงานทางบัญชีระบบควบคุมภายในผลงานวิชาการ 
  ผังบัญชีมาตรฐานในระบบเงินบำรุง กรมอนามัย
  การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย
  แบบฟอร์มแผนทางการเงิน (เงินบำรุง)
มีต่อ     

หนังสือเวียน / ระบบควบคุมภายในเอกสาร-รายงานแบบฟอร์ม-แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุคลังความรู้ 
  สรุปรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดสรรรอบ ต.ค. 61
  แบบติดตามสถานะงบลงทุน ปี 2562
  เอกสารโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 15-18 ตุลาคม 2560 จ.ระยอง
  สรุปโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  สรุปรายงานการประชุม วันที่ 9 ส.ค.60 เรื่องแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปี 2561
มีต่อ     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หัวข้ออนามัยมีเดีย
                          | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อกองคลัง : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข