ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

แบบฟอร์มใบส่งคืนเงิน (ส่วนกลาง)

         


 
การควบคุมภายในกรมอนามัยคู่มือการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายผลงานวิชาการ 
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2560
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2559
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2558
  การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2557
มีต่อ     
 
 

 
ระบบบัญชีเงินบำรุงรายงานทางบัญชีระบบควบคุมภายในผลงานวิชาการ 
  ผังบัญชีมาตรฐานในระบบเงินบำรุง กรมอนามัย
  การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีเงินบำรุงกรมอนามัย
  แบบฟอร์มแผนทางการเงิน (เงินบำรุง)
มีต่อ     

หนังสือเวียน / ระบบควบคุมภายในเอกสาร-รายงานแบบฟอร์ม-แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุคลังความรู้ 
  รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ใช้รหัสงบปี 62 พลางก่อน (ส่วนภูมิภาค)
  รายงานใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ที่ใช้รหัสงบปี 62 พลางก่อน (ส่วนกลาง)
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  คู่มือการแก้ไขข้อมูลรหัสงบประมาณ
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อน พรบ.งบประมาณประจำปี 2563 มีผลใช้บังคับ(หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลว.5 ส.ค. 62)
มีต่อ     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ใช้งานภายใน ผู้ใช้งานภายนอก
หัวข้ออนามัยมีเดีย
                          | ระบบการประชุมกรมอนามัย
ติดต่อกองคลัง : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข