การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป)

   สำนักโภชนาการ
ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559ปี 2560 
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักโภชนาการ)
  จ้างพิมพ์แผ่นพับ สมองดีเริ่มที่ไอโอดีน (สำนักโภชนาการ)
มีต่อ     
9
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
Department of Health : Ministry of Public Health
9