การเปิดเผยราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป)

   สำนักโภชนาการ
9
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
Copyright 2013 Department of Health : Ministry of Public Health
9