หน้าหลัก >> การบริหารความรู้

การบริหารความรู้
แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน เรื่อง ระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ ของนางอรุณี อินทร์ขำ
บทวิเคราะห์แนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
สรุปบทเรียนจากการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการจัดการความรู้ของหน่วยงานปี 2549 แนวทางการทำ PO ที่ทำให้สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ได้
สรุปบทเรียนจากการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการจัดการความรู้ของหน่วยงานปี 2549 แนวทางวิธีการเบิกงบประมาณ ที่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดความรู้” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18–20 กรกฎาคม 2549
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ปี 2549 ณ อาราญาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ภูพิมาน) นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549
แผนปฏิบัติการวิธีการลดขั้นตอน การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย (พฤษภาคม 2548 รวม 10 KPI / 81.67%)
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (จ้างที่ปรึกษาวิชาการ/จ้างทำของ/จ้างวิจัย) กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน
การบริหารงานคุณภาพ
การจัดอบรมระบบควบคุมภายในกองคลัง

หน้า : [1]