จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
มุมเพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner
กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตู้ ป.ณ.กรมอนามัย ทุกคำถาม มีคำตอบ ทุกข้อข้องใจมีคำไข ทุกความเห็นเรายินดีน้อมรับ
elearning
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สายด่วน 1675
หน้าหลัก >> การบริหารความรู้

การบริหารความรู้
แบบรายการประกอบคำขอประเมินผลงาน เรื่อง ระบบการบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ ของนางอรุณี อินทร์ขำ
บทวิเคราะห์แนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
สรุปบทเรียนจากการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการจัดการความรู้ของหน่วยงานปี 2549 แนวทางการทำ PO ที่ทำให้สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ได้
สรุปบทเรียนจากการเล่าเรื่องประสบการณ์จากการจัดการความรู้ของหน่วยงานปี 2549 แนวทางวิธีการเบิกงบประมาณ ที่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ได้
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ตลาดนัดความรู้” ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18–20 กรกฎาคม 2549
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ปี 2549 ณ อาราญาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ภูพิมาน) นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2549
แผนปฏิบัติการวิธีการลดขั้นตอน การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา
ตัวชี้วัดที่ 3 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย (พฤษภาคม 2548 รวม 10 KPI / 81.67%)
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง (จ้างที่ปรึกษาวิชาการ/จ้างทำของ/จ้างวิจัย) กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน
การบริหารงานคุณภาพ
การจัดอบรมระบบควบคุมภายในกองคลัง

หน้า : [1]
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000