จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ห้องสมุด
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
เด็กไทยทำได้
Food Spy
Happy Hoilet
มุมเพื่อนใจวัยรุ่น Friend corner
elearning
หน้าหลัก >> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)
การปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
การวางแผนในการจัดหา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
การจัดซื้อยาและบริหารสินค้าคงคลังตามระบบ VMI
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างที่ปรึกษา
การจัดทำและควบคุมประกาศประกวดราคา
การออกใบสั่งซื้อ / จ้าง
การทำสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง (กรณีจัดซื้อทุกวิธีซึ่งวงเงินเกินอำนาจที่กอง/สำนัก ได้รับการยกเว้นวิธีตกลงราคา)
การตรวจสอบใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายทุกวิธี (ยกเว้นวิธีตกลงราคาด้วยเงินงบประมาณ)
การยืมเงินทดรอง
การจัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
การคืนหลักประกันสัญญา
การขอค่า K ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
การขอหนังสือรับรองผลงาน

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000