หน้าหลัก >> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (1)
การปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
การวางแผนในการจัดหา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีตกลงราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีสอบราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีประกวดราคา
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีพิเศษ
การจัดซื้อ / จ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ
การจัดซื้อยาและบริหารสินค้าคงคลังตามระบบ VMI
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
การจ้างที่ปรึกษา
การจัดทำและควบคุมประกาศประกวดราคา
การออกใบสั่งซื้อ / จ้าง
การทำสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้าง
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง (กรณีจัดซื้อทุกวิธีซึ่งวงเงินเกินอำนาจที่กอง/สำนัก ได้รับการยกเว้นวิธีตกลงราคา)
การตรวจสอบใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายทุกวิธี (ยกเว้นวิธีตกลงราคาด้วยเงินงบประมาณ)
การยืมเงินทดรอง
การจัดทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
การคืนหลักประกันสัญญา
การขอค่า K ตามสัญญาแบบปรับราคาได้
การขอหนังสือรับรองผลงาน

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>