จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เครือข่ายผู้สูงอายุ
Food Spy
ร่วมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ
คนไทย ไร้พุง
เด็กไทยทำได้
สิ่งแวดล้อมสะอาด สดใส เด็กไทยแข็งแรง
Happy Hoilet
หน้าหลัก >> ระเบียบ/หนังสือเวียนที่ควรรู้

ระเบียบ/หนังสือเวียนที่ควรรู้
หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
การลงนามในประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
การกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน
การกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการจ้างเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP)
สัญญาจ้าง / ซื้อขาย (กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา)
ศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ
การทำสัญญาซื้อขาย/จ้างแทนการออกใบสั่งซื้อ/จ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
การกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาบริการจ้างเอกชนดำเนินงาน
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว106 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เรื่อง วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
การเช่าและการจ้างเหมาบริการทีมีความจำเป็นต่อเนื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0408.4/ว351 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่องการพิจารณายกเว้นการใช้เช่า หรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่อง แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันที มีผลย้อนหลัง
สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการใช้บริการด้านวิชาการและการวิจัย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535

หน้า : [1]
กรมสรรพากร
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมบัญชีกลาง
Government Procurement
เงินเดือน - บำนาญ
ค่ารักษาพยาบาล
ระบบสารสนเทศกฎหมาย
ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ / ประชุมกรม

Copyright 2008 Department of Health : Mimistry of Public Health

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนทื อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร 0-2590-4000