คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลด

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ว31 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว31 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว41 แนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เเจ้งเวียน ว41_.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว1387 แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1387 แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว124 ว128 เเละ ว159 ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ว124 ว128 เเละ ว159 ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับ-จ่าย เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับ-จ่าย เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ใบแจ้งชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย Budget Refund (เงินงบประมาณ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 784 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบนำฝากเงิน Pay-In-Slip (เงินนอก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ว-138-แนวทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์-(20-มค63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร

สวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบ 7223 -ใบเบิกเงินสวัสดิการ-ค่าการศึกษาบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ 7131 -ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 488 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การเสนอลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน (กรณีคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ)

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่อง การเสนอลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน (กลุ่มพัสดุ กองคลัง)
ขนาดไฟล์ 4.40 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว1760 หลักเกณฑ์การขอกันเงินงบประมาณปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1760 หลักเกณฑ์การขอกันเงินงบประมาณปี 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

po ค้างส่วนกลาง ตค 65 - 25 สค 66

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
po ค้างส่วนกลาง ตค 65 - 25 สค 66.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ว397 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว397.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมใช้พัสดุภายในกองคลัง กรมอนามัย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
มาตรการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมใช้พัสดุภายในกองคลัง กรมอนามัย ที่ปรับปรุง (2567)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมใช้พัสดุภายในกองคลัง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปฏิบัติเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฏิบัติเสริมสร้างวัฒนธรรมป้องกันการทุจริต ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย