คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการเงิน รับรองโดย สตง.

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมอนามัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560, การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (29 พ.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของนางอรุณี อินทร์ขำ (14 มิ.ย. 2562).rar
ขนาดไฟล์ 6.10 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ของ นายทรงวุฒิ สอนสุด (19 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย