คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายใน ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมิน การควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 2562
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองคลัง ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน รายงานการเงินประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน เงินยืมราชการ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน ปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
รายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการคืนหลักประกันสัญญา
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการทำสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการส่งหนังสือราชการ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติเงินเดือนค่าจ้างจ่ายตรง
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการจัดทำเงินยืมราชการ
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการคุมเงิน
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการจัดทำขอจ่าย
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการโอนเงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการจัดทำรายงานการเงิน
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีปฏิบัติการตรวจใบสำคัญใช้หนี้เงินยืม
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน ปี 2559-2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2561
ขนาดไฟล์ 3.62 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2561 รอบระยะเวลา 6 เดือน(แบบติดตาม ปอ.3)
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 2.14 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2559
ขนาดไฟล์ 7.12 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย