คุณกำลังมองหาอะไร?

ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
7
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กองคลัง
5 เดือนแรก
5 เดือนหลัง
 
 
2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
      (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
 
 
2.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (Employee Engagement : EE)
 
 
2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
 
2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร
      ที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA/PMQA 4.0
 
 
2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
 
 
 
 
 
 
 
F1-4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านการตรวจสอบใบสำคัญชดใช้หนี้เงินยืมราชการ
 
 
F2-4 ระดับความสำเร็จของการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
        (ที่วงเงินการจัดหาเกินอำนาจสำนัก/กอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
 
 
F3-4 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน