คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ครึ่งปีแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
5
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 662KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 289KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 70KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 155KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบราชการกองคลังตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนพัฒนาบุคลากร กองคลัง ปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 39KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการ กองคลัง กรมอนามัย Flow chart.pdf
ขนาดไฟล์ 206KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การบริหารแผนและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ กองคลัง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 206KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 99KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตัวชี้วัดที่ 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 588KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด 2.5 รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 4-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 744KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตชว.ครั้งที่่ 5-2563 (5 มีค.63) ตัวชี้วัดที่ 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 992KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 6-2563 (31 มีค.63) 2.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 221KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเงินงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 744KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน