คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ครึ่งปีแรก

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
10
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง 63.pdf
ขนาดไฟล์ 675KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกลุ่มการเงินและคณะทำงาน KM ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 94KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 268KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 รายงานการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 288KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกิจกรรมการวัดค่า bmi.docx
ขนาดไฟล์ 426KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกิจกรรมการประชุม KM.docx
ขนาดไฟล์ 738KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 แผนปฏิบัคิงานการส่งเสริมความผูกพันองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 69KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 201KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน.docx
ขนาดไฟล์ 825KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนกองคลังสู่องค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 เอกสารหลักฐานที่แสดงการถ่ายระดับตัวชี้วัดหน่วยงานสู่บุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 115KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 รายงานการประชุมการถ่ายทอดนโยบาย และถ่ายระดับตัวชี้วัดหน่วยงานลงสู่บุคคล.pdf
ขนาดไฟล์ 608KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานวัดค่า BMI ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 82KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
article_20200409104115.pdf
ขนาดไฟล์ 608KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
article_20200212163336.pdf
ขนาดไฟล์ 340KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสรุปผลงานการจัดการข้อมูลและความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 6-2563 (31 มีค.63).pdf
ขนาดไฟล์ 858KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 ตารางเปรียบเทียบตาราง BMI ของบุคลากรกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 420KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 6-2563 (31 มีค.63) มิติที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 772KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 ภาพกิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 แผนปฏิบัคิงานการส่งเสริมความผูกพันองค์กร (2.1).docx
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายและมาตรการ กองคลังสู่องค์กรสร้างสุข
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติ 1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในกองคลัง
ขนาดไฟล์ 341KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 65KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (2.1)
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 2 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 229KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 2 แผนการจัดการข้อมูลและความรู้
ขนาดไฟล์ 170KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 2 แผนปฏิบัติการจัดการข้อมูลและความรู้
ขนาดไฟล์ 73KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกลุ่มการเงิน ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 96KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน