คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ครึ่งปีหลัง

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.11.2563
9
0
แชร์
15
พฤศจิกายน
2563

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อสังคม (กองคลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 394KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำรวจสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (แบบสอบถามจากกองการเจ้าหน้าที่รอบ 2).pdf
ขนาดไฟล์ 71KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปภาพ มุมสร้างสุขในกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงานเพื่อดำเนินการ จัดทำคูู่มือการจัดการคูวามรู้ และรรุปททเรียนตามคำรับรองปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 313KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้ง 10 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 313KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ SS2.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรม Big cleaning day.pdf
ขนาดไฟล์ 828KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเวียนการเข้าร่วมกิจกรรมในกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 315KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บุคลากรกองคลังเข้าร่วมกิจกรรม มุมสร้างสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 772KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคสิ่งของ.pdf
ขนาดไฟล์ 992KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปการจัดการข้อมูล และ ความรู้ รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 57KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลตรวจสุขภาพลง DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 20MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั่งที่ 11 ก.ย.- ต.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเผยแพร่การลงเว็บไซต์กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 268KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ cv ลง DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานค่าเช่าบ้าน.pdf
ขนาดไฟล์ 557KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์ฯ วิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 214KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปการจัดการข้อมูลและความรู้กองคลัง (ครึ่งปีหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 452KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปทำแบบ CV รายบุคคลทั้งกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรกองคลังมีสุขภาพดี (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 78KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 75KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 7 วันที่ 7 พ.ค. 63
ขนาดไฟล์ 849KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในกองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 179KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 74KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกลุ่มการเงิน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 772KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกลุ่มการเงิน ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง
ขนาดไฟล์ 134KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 1,012KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมเพื่อติดตามผลการดาเนินงานจัดทาตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกองคลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน พ.ค.
ขนาดไฟล์ 968KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรมบันทึกลดอ้วน กองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง ครั้งแรก
ขนาดไฟล์ 447KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผล BMI
ขนาดไฟล์ 84KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้ง 9 รอบหลัง
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสร้างสุข
ขนาดไฟล์ 115KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรในกองคลังเพื่อนำไปสู่องค์กรสร้างสุข
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 10 วันที่ 7 ส.ค. 63
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน