คุณกำลังมองหาอะไร?

 

กลุ่มงบประมาณ กองคลัง

  เงินงบประมาณ
    เงินงบประมาณ 2567
    เงินงบประมาณ 2566
    เงินงบประมาณ 2565
    เงินงบประมาณ 2564
    เงินงบประมาณ 2563
    เงินงบประมาณ 2562
  เงินนอกงบประมาณ
  แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมอนามัย
  ผลการเบิกจ่าย จากระบบ GFMIS ทุกวันที่ 15 ของเดือน
  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรมอนามัย / ประชุมกรม
  รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2567
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2566
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2565
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2564
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2563
           รายงานผลการเบิก/จ่าย (รบจ.1) ปี 2562
  การประชุมคณะกรรมการ FIN
  เงินกู้
           เงินกู้ COVID-19 (ปีงบประมาณ 2564)
                    ระเบียบ/แนวทาง
                    รายงานการเบิกจ่าย เงินกู้ COVID-19
                  
  งบกลาง
    งบกลาง COVID-19 (ปีงบประมาณ 2564)
            รายงานการเบิกจ่าย งบกลาง COVID-19
    งบกลาง COVID-19 (ปีงบประมาณ 2563)
            รายละเอียดงบกลาง COVID-19
            แผน-ผล งบกลาง COVID-19
            รายงานการเบิกจ่าย งบกลาง COVID-19
    งบกลางอุทกภัย