คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กฎ ระเบียบ ประกาศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชี

ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 16.34 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 13.47 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบ ประกาศ เงินสวัสดิการกรมอนามัย

ระเบียบ ประกาศ เงินสวัสดิการกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมอนามัย พ.ศ.2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัยว่าด้วยการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการกรมอนามัย พ.ศ.2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศฯ หลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการบริการรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว1468 แนวทางการบริหารพัสดุ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562.PDF
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
กค0406.4-840 มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0406.4-ว5 มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0408.4-ว165 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0421.3-ว106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่2 พ.ศ.2550-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่3 พ.ศ.2555-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดหางานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดหางานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่2)พ.ศ.2552-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดหางานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)พ.ศ.2555-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7 ว 67 ลว. 12 เมษายน 2548 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
กค0408.4-ว165 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0409.6-ว42 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0421.3-ว106 การขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นร0704-ว2 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว.PDF
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2554-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550-OK.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่2 พ.ศ.2550.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่3 พ.ศ.2552.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่4 พ.ศ.2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 7.82 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2552.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
เอกสารบรรยาย หัวข้อ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.28 MB
ดาวน์โหลด 4945 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (Mobile Application).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กค0416.2-ว369 ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวดที่ 13 ทันตกรรม และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 931_2559 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.2546.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัยที่ 931_2559 เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่2 พ.ศ.2532.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่3 พ.ศ.2533.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่4 พ.ศ.2534.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่5 พ.ศ.2548.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่6 พ.ศ.2550.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉบับที่7 พ.ศ.2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561 (ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย