คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณปี 2557

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เงินงบประมาณปี 2557

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 191 รายการ
กรมฯ โอนเงินเหลือจ่ายงบรายจ่ายอื่น (คก.วิจัยฯ) ของสำนักโภชฯ กลับกรม
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กพร.โอนเงินเหลือจ่ายผ.1 ผ.2และเงินโครงการ งบดำเนินงานกลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบรายจ่ายอื่น (เงินเหลือจ่ายโครงการวิจัย) ของศอ. 2 กลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองคลังโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศกม. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน ผ.1 ให้สำนักสื่อสารเพื่อปรับปรุงห้อง
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบลงทุน ผ.2 ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อจัดพิมพ์เอกสารฯ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงรายการ และโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานไปเป็นงบลงทุน
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศกม. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่ให้มีความรู้ฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6 โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศูนย์ห้องฯ เพื่อชำระค่าวัสดุวิทยศาสตร์
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.12 เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาและค่าตอบแทนให้กับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซี่ยน ผ.1 และงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักทันตฯ เพื่อจัดทำโรลอัพและพิมพ์หนังสือ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2558
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรป โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.5 คชจ.ถอดบทเรียนฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนเงินนอกงบประมาณ (สปสช.) ให้ศอ.1-12 และสสจ.นครราชสีมา,เชียงราย,สุราษฎร์และจันทบุรี เพื่อคก.ประเมินผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยฯ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซี่ยน ผ.1 ให้ ศอ.9 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (ไทย-จีน)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศูนย์บริหารกฎหมาย,สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมและศอ.5 เพื่อจัดประชุมวิชาการกระทรวง
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินเหลือจ่ายงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อโครงการร้านอาหารไทย ปลอดภัย สุขภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายคก.วิจัย ศูนย์อนามัยที่ 8 กลับกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายคก.วิจัยของสำนักทันตสาธารณสุขกลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสร้างและจัดการความรู้โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศอ.8 และ 11 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถอดบทเรียนองค์ความรู้ฯ
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก อพ. โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อดำเนินงานจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 (เงินเหลือจ่ายค่าเช่ารถปี 57) ให้ อพ. เพื่อจัดพิมพ์สื่อฯ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.4โอนเงินเหลือจ่ายงานวิจัยกับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 (รองณรงค์) ให้ สำนักโภช ทำสื่อให้วความรู้กับงประชาชนในการบริโภคฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.2 (รองณรงค์) ให้สำนักโภชนาการเพื่อทำสื่อส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.4 โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการเพื่อซื้อชุดทดสอบภาคสนาม
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายงานวิจัยของ ศอ.4 กลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชโอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ ศอ.1-12 ประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภ์
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนแผนรองรับการเข้าสู้ประชาคมอาเซียนให้ ศอ5-6 เพื่อดำเนินกิจกรรมของศูนย์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทนกันจากกองประเมินให้ศูนย์ห้องฯเพื่อใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.7 ดำเนินการทดสอบบาเรียนองค์ความรู้และผลิตนวัตกรรม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสร้างและจัดการความรู้โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.7 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการถอดบทเรียนฯ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซี่ยนให้ ศอ.5 และ ศอ.6 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 แผนอาเซี่ยนให้ ศอ.2,5 และ 7 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนฯ
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 (รองณัฐพร) ให้ศูนย์อนามัยพื้นที่สูงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวกและคชจ.เดินทาง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบลงทุนผ.1 ให้ สลกเพื่อปรับปรุงห้องทำงานของสำนักสื่อสารฯ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอพ.โอนงบรายจ่ายอื่น คฃจ.วิจัย ผ.1 ให้กรมฯเพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญต่อไป
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9 โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ ศูนย์ห้องฯเพื่อเป็นค่าชุดทดสอบภาคสนาม
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองออกกำลังกายโอนงบดำเนินงานผ.1และผ.2 ให้ศอ.1 เพื่อดำเงินงานส่งเสริมการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินคืนงบดำเนินงานให้กรมฯเพื่อสนับสนุนโครงการสำคัญต่อไป
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน(งบรองสุธา)ให้กองจ.เพื่อใช้ในการซ่อมแซมห้องน้ำและคชจ.ดำเนินงานอื่นๆ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 (งบรองณรงค์) ให้ สภ.ทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 รายการจ้างเหมาให้ สลก.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 และแผนอาเซี่ยนให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซี่ยนให้สำนัก ว.เพื่อจัดทำคู่มือวิชาการและแนวทางการปฏิบัติงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.1-12 เพื่อจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซี่ยนให้สำนัก ภ.เพื่อจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ด้านอาหารและโภชนาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนามัยเจริญพันธ์โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง เพื่อจัดคก.พัฒนาองค์กร
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อจัดพิมพ์คู่มือและเอกสารเผยแพร่ จำนวน 13 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินสปสชให้ ศอ.12 เพื่อยกระดับสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอดและหลังคลอด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบอุดหนุนผ.1 ห้ กองอ.เพื่อจ้างพิมพ์เผยแพร่ส่งเสริมการออำกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.12 เพื่อจัด คก.เตรียมความพร้อมหลังเกษียณอายุราชการ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไตรมาส 4 ***ขอให้หน่วยงานกรุณากรอกข้อมูลแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงเหลือตามฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับกองคลังภายในวันที่ศุกร์ที่ 4 ก.ค. ทางเมล์ kesorn.s@anamai.mail.go.th, nittaya.pa@anamai.mail.go.th และ unpika.m@anamai.mail
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.8โอนเงินเหลือจ่ายงบรายจ่ายอื่นงบวิจัยผ.1 คืนกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองคลังขอแจ้งเอกสารยกเลิกการโอนเงินงบประมาณของกรมฯ ให้สำนักส่งเสริมฯ เนื่องจากซ้ำ
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สว.เพื่อผลิตสื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินให้ ศกม.เพื่อจัดประชุมเรื่องบทบาทสาธารณสุขอำเภอฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.7 เพื่อคก.รณรงค์บ้านเรือนสะอาด เตรียมรับประชาคมอาเซียน ปี2557
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักส่งเสริม เพื่อจัดพิมพ์คู่มือส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ศอ.1 ร่วมกับ รพ.นครปฐม คก.เรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.3 โอนงบดำเนินงานแผนอาเซียนคืนให้ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ คก.พัฒนาการดำเนินงานด้านอาเซียน
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักสร้างและจัดการความรู้เพื่อจัดพิมพ์หนังสือกรณีตัวอย่าง KM
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ผ.2 ไปตั้งจ่ายเป็นงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้าน) ให้สำนักงานเลขาฯ เพื่อปรับปรุงภายนอกอาคารฯ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้กลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนในการนิเทศงานกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักส่งเสริมฯ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือคู่มือส่งเสริมพัฒนาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักงานเลขาฯ เพื่อจัดทำโครงการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนัก อพ.เพื่อจัดพิมพ์สื่ออนามัยการเจริญพันธุ๋
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ กพร สนับสนุนโครงการ - กิจกรรม เพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักส่งเสริม คก.หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนงบดำเนินงานผ.2 ศอ.6 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจเยี่ยมตลาดฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักทันตฯเพื่อประชุมสัมมนาด้านทัตกรรมผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำเพื่อจัดประชุม EHA Forum 2014
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักงานปลัดโอนเงินเบิกแทนให้ ศอ.4 สนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตบริการสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 (งบรองฯณรงค์) ให้ สำนักโภชฯจัดทำสื่อเผยแพร่สให้ความรู้กับประชาชนฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 (งบรองณัฐพร)ให้ ตรวจสอบจัดประชุมพัฒนาองค์กรกลุ่มตรวจสอบภายใน
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6 โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศูนย์ห้องฯเพื่อใช้ในการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักส่งเสริมเพื่อจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนัก ส.เพื่อจัดคก.สื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาวะฯ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตสาธารณสุข โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ผ.1 ไปตั้งจ่ายงบลงทุนรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องทำงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โอนเงินเหลือจ่ายจาก คก.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานีขนส่งฯ คืนกลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.1 โอนเงินงบรายจ่ายอื่น ผ.1 ให้ ศอ.3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลงานวิจัยฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ให้ สลก. เพื่อจะทำที่ล้างมือบริเวณโรงอาหารกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.8 เพื่อเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศูนย์ห้องฯ เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสระน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.12 เพื่อจัดคก.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อจัดพิมพ์เอกสารและคู่มือ จำนวน 10 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพ EHA Forum 2014
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงาน (เหลือจากงบเอดส์) ผ.2 ให้สำนัก ส. เพื่อพิมพ์เอกสาร จำนวน 8 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงาน (เหลือจากงบเอดส์) ผ.2 ให้สำนัก ส. เพื่อจัดคก.สัมมนาวิชาการเอดส์ในอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9 โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศูนย์ห้องฯ เพื่อเป็นค่าตรวจตัวอย่างน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศปท.เพื่อใข้ในการดำเนินงานตามโครงการสามประสานบูรณาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.10 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสามประสานบูรณาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.9 เพื่อสนับสนุนคก.จัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตภาคเหนือ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้สำนักโภชนาการ เพื่อคก.ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้กองออกกำลังกายเพื่อใช้ในการดำเนินงานชมรมกีฬา
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอนามัยเจริญพันธุ์โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศอ.6 เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(โอนเงินงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 จาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ให้ ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ)เพื่อใช้ในงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำสะอาดในพื้นที่ปกติและพื้นที่เสี่ยงฯ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(โอนเงินงบดำเนินงาน ผลผลิต 2 จากงบท่านรองฯสุธา ให้ สำนักสุขาภิบาลอาหารฯ )เพื่อการบริหารโครงการและกิจกรรมตามนโยบายกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(โอนเงินงบรายจ่ายอื่น จาก กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขฯ ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการ) เพื่อใช้ในงานโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯอนุมัติโอนเปลี่ยงแปลงงบดำเนินงานไปเป็นงบลงทุนจำนวน 2 รายการ ของสำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์บริหารกฎหมายฯ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.8 โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศูนย์ห้องฯ เพื่อเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนัก ส. เพื่อ คก.เฝ้าระวังภาวะสุขภาพผู้สูงอายุฯ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.8 โอนงบดำเนินงาน ผ.1 และ ผ.2 ให้ศูนย์ห้องฯ เป็นค่าชุดทดสอบน้ำยาตรวจฯ อ.13
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินเหลือจ่ายให้กองแผนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ว.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯ เพื่อเป็นค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ โอนงบดำเนินงานแผนอาเซียนให้ ศอ.12 เพื่อจัดทำคก.การกำหนดแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยฯพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศอ.9 เพื่อจัดทำหนังสือสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศกม.เพื่อดำเนินคก.และกิจกรรมตามมติคณะกรรมการฯ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สว เพื่อผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินให้ กองคลัง ผ.2 คก.อบรมการบริหารการเงินฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน ผ1ให้ ศอ.2 คก.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทสฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่น คชจ.ไปราชการต่างประเทศชั่วคราวผ.1 จากกรมฯให้ ศอ.5 ณ ราชอาณาจักรสเปน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบอุดหนุนผ1 sounth_sounth คืนกรมฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.12 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 แผนรองรับอาเซียนให้สำนักสื่อสารฯ เพื่อจัดทำสื่อ
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ว.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.12 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียฯ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กอง ป.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.2,6,9,11 และ 12 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อจัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในงานเทศกาลปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 แผนรองรับอาเซียนให้ ศอ.3 และ ศอ.10
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนัก อพ.เพื่อจัดทำสื่อ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองออกกำลีงกายโอนงบดำเนินงาน ผ.1และผ.2 ให้ ศอ.1-12เพื่อใช้ดำเนินงาน 2 โครงการ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.2 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1 คก.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.11 คชจประชุม 2 โครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักโภชฯจัดพิมพ์หนังสือ คก.ลด หวาน มัน เค็ม
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงานอาเซียนฯให้ ศอ.6คก.อาหารปลอดภัยอาเซียน(ไทย-ลาว)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนงบรายจ่ายอื่นให้ศอ.1-12 คก.วิจัยการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยอายระยะยาว
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักงานเลขาฯ เพื่อคก.กิจกรรม 62 ปี กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้กองแผนเพื่อ คก.ประชุมสัมมนาพัฒนายุทธศาสตร์
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักส่งเสริมเพื่อจัดทำสื่อ เรื่องสุขอนามัยเด็กเล็ก
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักงานเลขานุการกรมโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้กอง อก.เพื่อ คก.ภาคีร่วมใจ เด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สอพ.จัดพิมพ์สื่อนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศพส.,ศอ.3-7และศอ.9-12 เพื่อใช้ในการสำรวจการสร้างส้วมอนามัยฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักส่งเสริมฯคก.เมืองที่เป็นมิตรฯและคก.ประชุมสัมมนาฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินอุดหนุนผ.1 ให้ กองออกกำลังกายเพื่อจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินอุดหนุน ผ.1 ให้สำนักส่งเสริม เพื่อพิมพ์เอกสารพร้อมจัดส่ง
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.9 คก.รณรงค์ที่เกี่ยวกับสุขภาพประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศกม.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.8และศอ.12 คชจ.ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.ในพื้นที่
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.2 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 กองจ.เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร กบส.รุ่น17
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินแผนงานรองรับอาเซียนฯผ.1 จาก สรป.ให้ กองจ.คก.พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ภ. โอนเงินงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.8 เพื่อ คก.คนไทยไร้พุง (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.3 โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.1 เพื่อดำเนิน คก.อบรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ส.โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.1 ให้ศอ.1-12 เพื่อดำเนินการวิจัยโครงการประเมินผล คก.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กอง ป.โอนงบดำเนินงานผล 1 ให้ศอ.1-12 เพื่อดำเนินการจัดทำสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากมลพิษฯ
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงานผล2 ให้กองออกฯ และศอ.1-12 ดำเนินโครงการจักรยานรวมใจผองไทยสุขภาพดี 2557
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.1 แผนรองรับอาเซียนฯ ให้ศอ.1,4,5,8,10-11
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นงานวิจัยให้ ศอ.7และ 12
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 (งบรองสุธา)ให้ทันตฯเพื่อจัดทำ roll up
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.1,11 คก.ส่งเสริมจัดบริการสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้กองจ. เพื่อใช้อบรมหลักสูตร Mini M M
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.1-12 คก.ประกวด รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักว. โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1-12 เพื่อดำเนินงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ1และ ผ2 ให้ศูนย์อนามัย
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอาเซียนให้กองแผนผ.1 เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนเงินอุดหนุนให้ สำนักส่งเสริมคก.ส่งเสริมสุขภาพสุงวัย กินกลัวยน้ำหว้าไทยฯ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักสื่อสารฯโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.1-12 ,ศทปและศพส คก.พัฒนาเครือข่ายฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ ศอ.8 เพื่อนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีฯ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนดำเนินงานผ.2ให้ กองป.เพื่อจัดประชุมตามกรอบฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตฯโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.1-12 คก.เด็กไทยฟันดีและงานทันตฯ
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.7คก.รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยฯ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 และผ.2 ให้ศอ.1-12,ศพส. และศป. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อพ.โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ผ.1 ไปตั้งจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ภ.โอนงบดำเนินงาน ผ.1ให้ศอ.8เพื่อคก.เด็กไทยสูงสมส่วนฯ
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สลก.ทำคก.พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศฯ
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนัก ส.โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศพส.เพื่อจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้สำนักทันตฯ เพื่อจัดทำสื่อสำหรับเด็กชั้นประถมฯ
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้กองแผน เพื่อจัดทำ คก.ประชุมเพื่อการพัฒนาบทบาทใหม่ฯ
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯ โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ สอ. เพื่อจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่และสื่อประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบรายจ่ายอื่นให้ ศอ.4 คก
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อพ.โอนงบดำเนินงานให้ ศอ.2-12 คก.ส่งเสริมจัดบริการสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักส่งเสริมคก.สัมมนาวิชาการแม่และเด็กครั้งที่ 6
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1 เป็นงบรายจ่ายอื่นจ้างที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.7 คก.รวมพลคนรักษ์สุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ สำนักส่งเสริมฯคก.สุขอนามัยเฉลิมพระเกียติ60 พรรษาฯ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยพื้นที่สุงฯโอนงบรายจ่ายอื่นให้ ศูนย์ห้องฯ คก.มีส่วนร่วมขององค์กรฯ+ชุดทำสอบฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.1-12 คก.ครัวไทยสู่ครัวโลก
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้ สอ.คก.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนสมทบเงินให้รายการโคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองชนิดหลอดให้ ศอ.10
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศกม.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนจัดสรรงบอุดหนุนปี57 ให้สอ.งบสินเชื่อพัฒนาและยกระดับตลาดสดฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนจัดสรรงบอุดหนุนปี57 ให้ อพ.งบความร่วมมือทางวิชาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนจัดสรรเงินงบรายจ่ายอื่นคชจ.ในการศึกษาวิจัยปี 57 ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการโอนงบลงทุนปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปะหน้าใบสำคัญ57_ส่วนกลาง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปะหน้าใบสำคัญ57_ศูนย์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย