คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระเบียบ/แนวทาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวปฏิบัติในระบบ GFMIS สำหรับโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพีนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางปฏิบัติในระบบ GFMIS โครงการเงินกู้ COVID-19-ว188.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 710 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และพีนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย-ว75.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 549 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า โครงการเงินกู้ COVID-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย