คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหาร กองคลัง

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาวเอกฤทัย สารนาค

ผู้อำนวยการกองคลัง

About Hero 0

นางจงกล บุตรยี่

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 1

นางสาวรัตน์ติยา ขำแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

About Hero 2

นางอรุณี อินทร์ขำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบัญชี

About Hero 3

นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ

About Hero 4

นายทรงวุฒิ สอนสุด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มการเงิน

About Hero 5