คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน-กรมอนามัย-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(ฉบับร่าง)--อยู่ระหว่างเสนออธิบดีลงนาม--ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่-(No-Gift-Policy)-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567-(ฉบับภาษาอังกฤษ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่-(No-Gift-Policy)-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567-(ฉบับภาษาไทย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต-“กรมอนามัยใสสะอาด-ร่วมต้านทุจริต-(DoH-Together-Against-Corruption)”-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567-(ฉบับภาษาอังกฤษ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต-“กรมอนามัยใสสะอาด-ร่วมต้านทุจริต-(DoH-Together-Against-Corruption)”-ประจำปีงบประมาณ-พศ-2567-(ฉบับภาษาไทย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึก-สธ-090207-ทับ-8301-ลว-1-ธค-2566-เรื่อง-ลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารผลสำเร็จของการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองคลัง

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ กองคลัง ปี 66
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุข กองคลัง ปี 66 - ปรับปรุง
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองคลัง คณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมจริยธรรมกองคลัง 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมอนามัยใสสะอาด ต่อต้านทุจริต กองคลัง
ขนาดไฟล์ 6.55 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ กำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ (06 ก.พ. 66)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือนแรก แนบ Link.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินฯ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลประเมินพฤติรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยกย่องเชิดชู บุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสัมพันธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานหลากหลายช่องทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดจริยธรรมของ กองคลัง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม และองค์กรสร้างสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 40 รายการ
เปลี่ยนลอตเตอรี่เก่าเป็นดอกไม้จันทน์
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จของการดำเนินงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทสรุปผู้บริหารในการพัฒนาและขับเคลื่อนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนแผนส่งเสริมคุณธรรมฯ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 3.68 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อมูลแบบประเมินความสุขบุคลากร(Happinometer).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสร้างการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเข้าปฏิบัติงานตรงเวลา เคารพกติกาของสังคม ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการประหยัดทรัพยากร (มาตราการลดใช้กระดาษ) ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตราการลดใช้กระดาษ ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรม 5 ส ในการจัดสภาพแวดล้อมให้สะดวกและปลอดภัยในการทำงาน ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมสร้างบรรยากาศให้คนมีความสุขในการทำงานฯ จิตบริการ ”ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ”
ขนาดไฟล์ 4.25 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านช่องช่องทาง Line กลุ่มกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกิจกรรม 71 ปีวันเกิดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือนแรก แนบ Link.
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชมรมจริยธรรมกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรม
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ โดยกำหนดเพิ่ม 3 ประการ
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศองค์กรแห่งความสุข 8 ประการ และวัฒนธรรมองค์กร (Health)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนะนักธรรมภิบาลและสร้างสุของค์กร
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุม คกก.ขับเคลื่อนฯ (06 ก.พ. 2566)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินฯ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี66 - ปรับปรุง
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ (Do’s & Don’ts)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสุขที่มีคุณภาพ 8 ประการ
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อกำหนดจริยธรรมของ กองคลัง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “กรมอนามัยใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคลัง ปี 66
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคลัง กรมอนามัย

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปี2565
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองคลัง ปี2565
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณ

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคล และการป้องกันทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมจรรยา

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานทางจริยธรรมฯ
ขนาดไฟล์ 9.24 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญ
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญฯ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองคลัง

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รานงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
สรุปและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดหน่วยงานคุณธรรม
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต กองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม งบประมาณปี พ.ศ.2565 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของกองคลัง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำดีก๊อปปี้ได้ และทำดีต้องมีแชร์
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงานขององค์กรตาม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คนดีศรีอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ กองคลัง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการประกวด กองคลัง
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย