คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการประกวด กองคลัง
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประมวลจริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการของการดำเนินงานจิตอาสาฯ (บริจาคของ)

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โครงการของการดำเนินงานจิตอาสาฯ (บริจาคของ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องประมวลจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารองค์กร

คุณธรรมและความโปร่งใส ITA กองคลัง 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.75 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (29 ก.ค. 2563)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
4.แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.รายงานการประชุมการใช้ทรัพย์สินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.การใช้ทรัพย์สินราชการ หนังสือเวียน ลายเซ็น.PDF
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพลงกองคลัง.png
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) (26 เม.ย. 2562)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รับทราบ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (25 เม.ย. 2562)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.PDF
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รับทราบ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.PDF
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (19 เม.ย. 2562)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
3 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รับทราบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและหลักธรรมาภิบาล (28 ม.ค. 2562)

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและหลักธรรมาภิบาล (28 ม.ค. 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย