คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุนเหลือจ่าย จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.01.65 โอนเปลี่ยนแปลง งบลงทุนเหลือจ่าย จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.PDF
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สอพ. และ ศอ.7 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.01.65 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก สอพ. และ ศอ.7 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 2.48 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ให้ ศูนย์ห้องปฏิบติการกรมอนามัย เพื่อเป็นค่า พ.ต.ส. นางสาวยุพิน โจ้แปง (ตั้งแต่1ตค64-31มีค65)

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.01.65 โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ให้ ศูนย์ห้องปฏิบติการกรมอนามัย เพื่อเป็นค่า พ.ต.ส. นางสาวยุพิน โจ้แปง (ตั้งแต่1ตค64-31มีค65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.01.65โอนเงินแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินเบิกแทนกัน งบลงทุน กรมชลประทาน จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19.01.65โอนเงินเบิกแทนกัน งบลงทุน กรมชลประทาน จากกรมอนามัย ให้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน.PDF
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐจาก ศอ.1 ให้ กรส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐจาก ศอ.1 ให้ กรส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.51 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18.01.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กรมอนามัย ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สอน. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 และสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สอน. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.58 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่1,5,6 แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่1 แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่1 จาก สส. สภ. กผ. ศอ.4-5, 11-12 เพื่อยืมงบประมาณ10%

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.01.65โอนงบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่1,5,6 แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผลผลิตที่1 แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่1 จาก สส. สภ. กผ. ศอ.4-5, 11-12 เพื่อยืมงบประมาณ10%.PDF
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.4 ,7 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14.01.65โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.4 ,7 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย.PDF
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สกท. ให้ กรส. กรณีนายสายชล คล้อยเอี่ยม

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนบุคลากรภาครัฐ จาก สกท. ให้ กรส. กรณีนายสายชล คล้อยเอี่ยม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน นางอาริสรา ทองเหม

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.01.65โอนเงินแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผลผลิตที่ 1 จาก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ให้ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เพื่อเป็นค่าเช่าบ้าน นางอาริสรา ทองเหม.PDF
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย