คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

29.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศอ.3 ให้ กปส. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 8,400 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.2 จาก ศอ.3 ให้ กปส. เพื่อใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 8,400 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

29.05.67 โอนเบิกแทนกันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ให้ สว. และ ศอ.1 จำนวน 200,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.05.67 โอนเบิกแทนกันสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ให้ สว. และ ศอ.1 จำนวน 200,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

29.05.67 โอนเบิกแทนกันกรมชลประทาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ให้ กปส. ศอ.6, 8 และ 10 จำนวน 800,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
29.05.67 โอนเบิกแทนกันกรมชลประทาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชดใช้ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ให้ กปส. ศอ.6, 8 และ 10 จำนวน 800,000.- บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

28.05.67 โอนเงินคงเหลือแผนช่วงชีวิต ผ.8 และแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สพด. (ยุบเลิก) ให้ สส. จำนวน 178,803.31 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28.05.67 โอนเงินคงเหลือแผนช่วงชีวิต ผ.8 และแผนบุคลากรภาครัฐ ผ.1 จาก สพด. (ยุบเลิก) ให้ สส. จำนวน 178,803.31 บาท.PDF
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

27.05.67 โอนเงินคงเหลือแผนช่วงชีวิต ผ.1 จาก กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (เดิม) ให้ กผ. จำนวน 35,055 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
27.05.67 โอนเงินคงเหลือแผนช่วงชีวิต ผ.1 จาก กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (เดิม) ให้ กผ. จำนวน 35,055 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

24.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2567 จำนวน 700,000 บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
24.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สว. เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2567 จำนวน 700,000 บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.05.67 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กกส. จำนวน 400,000.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.05.67 โอนเงินแผนพื้นฐาน ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กกส. จำนวน 400,000.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

20.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.7 จาก สอพ. เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,313,000 บาท ให้ศูนย์อนามัยที่ 1 - 3 , 5 - 8 และ 10 - 12

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20.05.67 โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.7 จาก สอพ. เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1,313,000 บาท ให้ศูนย์อนามัยที่ 1 - 3 , 5 - 8 และ 10 - 12.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

17.05.67 โอนเงินเหลือจ่ายแผนพื้นฐาน ผ.1 จากศูนย์ต้นทุนนมเอดส์ กลับกรมอนามัย จำนวน 6,698,610 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17.05.67 โอนเงินเหลือจ่ายแผนพื้นฐาน ผ.1 จากศูนย์ต้นทุนนมเอดส์ กลับกรมอนามัย จำนวน 6,698,610 บาท เพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

16.05.67 โอนจัดสรรโครงการมุ่งเน้น รอบ 5 เดือนหลัง จำนวน 12,510,000.- บาท

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
16.05.67 โอนจัดสรรโครงการมุ่งเน้น รอบ 5 เดือนหลัง จำนวน 12,510,000.- บาท.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.05.67 โอนเงินแผนพื้นฐาน จากกรมอนามัย (รองเอกชัย) ให้สนง.ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 64,000 บาท เพื่อจ้างเหมาตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ รอบ 4 เดือนหลัง

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.05.67 โอนเงินแผนพื้นฐาน จากกรมอนามัย (รองเอกชัย) ให้สนง.ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ จำนวน 64,000 บาท เพื่อจ้างเหมาตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการฯ รอบ 4 เดือนหลัง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

15.05.67 โอนเงินแผนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กรส. จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15.05.67 โอนเงินแผนเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ กรส. จำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย