คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์ม-แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201106151804.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 2756 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตั้งชื่อ หน่วยบริการ อาคาร หรือ ทรัพย์สินฯ พ.ศ.2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201106151624.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 1313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

timeline การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200908094703.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 596 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและflowchart ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200908091923.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 904 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200908091559.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20200908091329.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 382 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มราคากลาง บก.01-บก.06 (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 206 ลว 9 พ.ค. 62 )

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
- (แบบ บก.๐๑) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4767 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- (แบบ บก.o๒) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- (แบบ บก.๐๓) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1177 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- (แบบ บก.๐๔) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1429 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- (แบบ บก.๐๕) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 1323 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
- (แบบ บก.o๖) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6908 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190301110151.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 738 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักฐานการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20190103093949.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด 1524 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มราคากลาง บก.01-บก.06

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1. แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 2255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบ บก.02 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบ บก.03 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบ บก.04 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบ บก.05 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 619 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบ บก.06 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1297 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20181005094354.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 1014 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธี e-bidding ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ม.56 วรรคหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000.- บาท

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180720143828.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 773 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย