คุณกำลังมองหาอะไร?

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้
 
 
ขอบเขตของงาน
 
1. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจำปีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน แผนงาน/งาน/โครงการ โอนเงินงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงรายการเงินประจำงวด วิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาไว้เบิกเหลื่อมปี รายงานฐานะเงิน งบประมาณ
 
 
 
2. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตรวจสอบเอกสารใบสำคัญทุกหมวดรายจ่ายและดำเนินการขออนุมัติกรมฯ
เพื่อสั่งจ่ายเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินจัดทำการขอเบิก ขอจ่าย และนำส่งในระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
3. รับผิดชอบการจัดทำบัญชีทะเบียนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบบัญชี
ของทางราชการ ตรวจสอบและจัดทำรายงานในระบบ GFMIS ประจำเดือน ประจำปี จัดเก็บรักษาเอกสารตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด
 
 
 
4. รับผิดชอบด้านการพัสดุการจ้างที่ปรึกษาการเช่าการจำหน่ายของกรมฯ วางแผนเพื่อการดำเนินการจัดจำหน่ายจ่ายแจกและควบคุมดูแลรักษาตลอดจนการจำหน่าย
 
 
 
5. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบงานด้านการคลัง การงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ แก่หน่วยงานต่างๆของกรม
 
 
  6. ประสานงานกับกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง