คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัสดุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัสดุ

About Hero 0

นางนภารัตน์ วงศ์รักษา

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

About Hero 1

นางจรัญญา สะเริญรัมย์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

About Hero 2

นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวริษฐา โพธิ์กลางดอน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสุภาภรณ์ โกนาคม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 5

นางดวงกมล คล้ายพึ่งสินธุ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 6

นางสาววาสนา สอนสุด

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 7

นายญาณพล ใจอินต๊ะ

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 8

นางสาวอุษณี ทองชมภู

พนักงานพัสดุ ระดับ ส3

About Hero 9

นายฐิตินันท์ พิริยะสุรวงศ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

About Hero 10

นายคมกฤช ทัดทับทิม

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

About Hero 11