คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ผลงานวิชาการ ศึกษาการรับรู้ของบุคลากรส่วนกลาง ของ นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการ เรื่อง การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร โดย น.ส.พรเพ็ญ ทองนุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการเสนอผลงาน เรื่อง การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (น.ส.พรเพ็ญ ทองนุ่น).pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายและตัวอย่างเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน ของ น.ส. บุษณี ม่วงชู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการเสนอผลงานที่เป็นผลการปฏิบัติงานหรือผลสำเร็จของงาน และแบบการเสนอ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การพัฒนาการตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง กรมอนามัย ของ น.ส. บุษณี ม่วงชู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกรมอนามัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2565 โดยนางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 13.55 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงร่างงานวิจัย (Proposal).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางอรุณี อินทร์ขำ (14 มิ.ย. 2562).rar
ขนาดไฟล์ 6.10 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางสาวเอกฤทัย สารนาค (29 พ.ย. 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของ นางสาวปวิตรา รุ่งเรือง (12 มี.ค.61).pdf
ขนาดไฟล์ 6.91 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ของ นายทรงวุฒิ สอนสุด (19 ธ.ค. 2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงร่างงานวิจัย (Proposal) ของ นางสาวสิดาพร หวังทรัพย์น้อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย