คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสาร-รายงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201106155215.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201106155132.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวชี้วัดที่ F2-4 ระดับความสำเร็จของการบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ที่วงเงินการจัดหาเกินอำนาจสำนัก/กอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1) ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2) การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบัน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3) ข้อมูลความต้องการของ Customer และ Stakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4) ทำเนียบฐานข้อมูล Customer และ Stakeholder.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180716104301.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานผลการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180207111203.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180207110429.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเงินเหลื่อมปี รอบ 30 ก.ย.59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินกันปี 59 แบบมีหนี้ผูกพัน (PO)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินกันแบบไม่มีหนี้ (งบกลางสำรองฉุกเฉิน)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มติดตามงบกระตุ้นเศรษฐกิจและงบลงทุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
finance061059.rar
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า (Po.) คงค้างประจำปี 2559 ณ วันที่ 20 ก.ย.59 (ครั้งที่ 2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
หน่วยงานส่วนกลาง
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หน่วยส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 ส.ค.2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
finance080959.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการดำเนินงานจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e - Auction) เงินงบประมาณ ประจำปี 2552
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e - Auction) เงินงบประมาณ ประจำปี 2551
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ (e - Auction) เงินงบประมาณ ประจำปี 2550
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานที่ดำเนินการ e - Auction ของกรมอนามัย (ประจำปีงบประมาณ 2548(เงินงบประมาณ-เงินนอกงบประมาณ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย