คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์ม-แนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20180720143755.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสัญญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(1) แบบสัญญาจ้างทำของ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสัญญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แบบสัญญาซื้อขาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. แบบสัญญาเช่ารถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. แบบสัญญาแลกเปลี่ยน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือ Standard Operation Procedure (SOP)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม ตาม พรบ.60 ณ 5 ต.ค.60

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เฉพาะเจาะจง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานข้อ 22 วิธีเฉพาะเจาะจง(จ้าง)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานข้อ 22 วิธีเฉพาะเจาะจง(ซื้อ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลซื้อ,จ้าง(เฉพาะเจาะจง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบตรวจรับพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 844 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 2011 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตัวอย่างสัญญา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
ตัวอย่างสัญญาทำความสะอาด
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายเป็นชุด
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาซื้อขายคอม
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาเช่ารถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 555 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาคอมฯ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้างใหม่
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการอบรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ภาพรวมระบบ e-GP ระยะที่ 3
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ e-market (เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ)
ขนาดไฟล์ 7.87 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ e-bidding (เพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะ)
ขนาดไฟล์ 23.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ e-bidding (จัดทำร่าง-บริหารสัญญา)
ขนาดไฟล์ 12.99 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GPระยะที่ 3)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 19.38 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถาม-ตอบ ปัญหาวิธีการจัดหา (e-market และ e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริหารสัญญา
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างกรณีศึกษา
ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-GP) ระยะที่ 3
ขนาดไฟล์ 5.42 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (e-GP) ระยะที่ 3
ขนาดไฟล์ 7.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 148 รายการ
พอ.1 รายงานจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีตกลงราคา กรณีที่กองคลังดำเนินการ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.2 ใบสั่งซื้อ / จ้าง
ขนาดไฟล์ 3.95 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.3 ใบกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาที่กองคลังดำเนินการ หรือกรณีวงเงินอยู่ในอำนาจของกอง / สำนัก)
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.4 ใบตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง (กรณีจัดซื้อทุกวิธีซึ่งวงเงินเกินอำนาจที่กอง / สำนัก ได้รับยกเว้นวิธีตกลงราคา)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.5 แบบตรวจสอบก่อนส่งเบิกจ่ายเงิน
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.6 รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.7 ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.8 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.9 ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง (กรณีจ้างก่อสร้าง)
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.10 แบบใบเสนอราคาสอบราคาซื้อ
ขนาดไฟล์ 3.48 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.11 แบบใบเสนอราคาสอบราคาจ้าง
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.12 สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อของเป็นชุด/ต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.13 สัญญาซื้อขาย (กรณีซื้อของไม่เป็นชุด)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.14 สัญญาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.15 สัญญาจ้างก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.16 หลักประกันสัญญาซื้อ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.17 หลักประกันสัญญาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.18 บทนิยาม (สอบราคาซื้อ)
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.19 บทนิยาม (สอบราคาจ้าง)
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.20 บันทึกแจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (วิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.21 บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.22 ทะเบียนรายชื่อผู้ขอรับ / ซื้อ แบบสอบราคา / ประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.23 บันทึกการรับส่งซองเสนอราคาของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.24 ทะเบียนรับซองใบเสนอราคาซื้อ / จ้าง (วิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.25 ใบรับซองสอบราคา (วิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.26 แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ขนาดไฟล์ 1.97 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.27 ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเรื่องผู้มีสิทธิ ได้รับคัดเลือก (วิธีสอบราคา)
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.28 หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือก (กรณีผิดเงื่อนไขอื่น วิธีสอบราคา / ประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.29 หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาที่ไม่ได้รับคัดเลือก (กรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน วิธีสอบราคา / ประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.30 หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญาและเอกสารที่จะต้องนำมาทำสัญญา (วิธีสอบราคา ,วิธีประกวดราคา , วิธีประกวดราคาซื้อ / จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.31 หนังสือแจ้งผู้เสนอราคาไม่ได้ (วิธีประกวดราคา , สอบราคา)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.32 รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ / จ้าง โดยวิธีประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.33 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.34 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.35 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.36 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ (แบบ 2 ซอง)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.37 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง (แบบ 2 ซอง)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.38 หลักเกณฑ์ในการพิจารณา (ในกรณีประกวดราคาแบบ 2 ซอง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.39 แบบใบเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
ขนาดไฟล์ 5.65 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.40 แบบใบเสนอราคาประกวดราคาจ้าง (กรณีจ้างทำของ)
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.41 หลักประกันซอง (ประกวดราคาซื้อ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.42 หลักประกันซอง (ประกวดราคาจ้าง)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.43 บทนิยาม (ประกวดราคาซื้อ)
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.44 บทนิยาม (ประกวดราคาจ้าง)
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.45 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้ อ.ส.ม.ท. เพื่อเผยแพร่ประกาศ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.46 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา เพื่อเผยแพร่ประกาศ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.47 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้สำนักงานจังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่ประกาศ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.48 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประกาศ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.49 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาซื้อ / จ้าง ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประกาศ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.50 หนังสือนำส่งประกาศประกวดราคาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อทราบ
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.51 ทะเบียนผู้ประกาศประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.52 หลักฐานการรับ – ส่งมอบกุญแจตู้ปิดประกาศประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.53 บันทึกตรวจสอบการปิดประกาศประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.54 บันทึกแจ้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.55 บันทึกแจ้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.81 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.56 บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง (วิธีประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.57 รายงานผลการรับซองประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.58 ทะเบียนรับซองใบเสนอราคาซื้อ / จ้าง (วิธีประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.59 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา(วิธีประกวดราคา)
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.60 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เรื่องผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.61 รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.62 รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.63 รายงานจัดซื้อ / จ้าง (กรณีจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.64 รายงานขอซื้อ / จ้าง โดยวิธีประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีซื้อ/จ้าง)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.65 รายงานขอจ้าง โดยวิธีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.66 รายงานผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.67 หนังสือขอให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.68 ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุง 20 มกราคม 2557)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.69 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ปรับปรุง 20 มการคม 2557)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.70 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง) (ปรับปรุง 25 เมษายน 2557)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.71 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.72 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.73 หลักประกันซองซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.74 หลักประกันซองจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.75 บทนิยามประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.76 บทนิยามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.77 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 5.81 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.78 บันทึกแจ้งคณะกรรมการ e – Auction
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.79 บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วิธี e - Auction)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.80 ทะเบียนรายชื่อผู้ขอซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.81 ทะเบียนรับเอกสารประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.82 รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการชี้แจงประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.83 บันทึกขออนุมัติคืนหลักประกันซองผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.84 บันทึกสรุปผลการประชุมชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.85 บันทึกสรุปผลการประชุมวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีประธานไม่อยู่)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.86 บันทึกสรุปผลการประชุมวันเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีจ้างก่อสร้าง)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.87 รายงานผลการประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.88 ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคา
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.89 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.90 บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ส่งสำเนาสัญญา / ใบสั่ง ให้กอง / สำนัก สำหรับเรื่องที่กองคลังดำเนินการให้กอง / สำนัก)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.91 บันทึกแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (เรื่องที่กองคลังดำเนินการรวมทั้งกรม)
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.92 ประกาศกรมอนามัยเรื่องจ้างออกแบบอาคาร
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.93 หนังสือส่งสำเนาสัญญาซื้อ / จ้างที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ให้ สตง.
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.94 หนังสือส่งสำเนาสัญญาซื้อ / จ้างที่วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ให้ กรมสรรพากร
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.95 หนังสือแจ้งผู้ขายทราบผลการพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญา
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.96 หนังสือแจ้งธนาคารผู้ค้ำประกันทราบการขยายเวลาทำการตามสัญญา
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.97 บันทึกแจ้งกอง / สำนัก ตรวจสอบพัสดุก่อนคืนหลักประกันสัญญา
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.98 หนังสือรับรองผลงาน
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.99 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.100 แบบบัญชีวัสด
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.101 ใบเบิกพัสดุ
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.102 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.103 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์20 ม.ค. 57.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-1 จ้าง รายละเอียดมีตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-1 จ้าง รายละเอียดไม่มีตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-2 จ้าง แคตตาล็อก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-3 ซื้อ แคตตาล็อก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บัญชีเอกสารส่วนที่ 1-3 ซื้อ รายละเอียดไม่มีตัวอย่าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน_เช่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.104 หลักประกันซองงานเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.105 หลักประกันซองงานเช่า
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.106 หลักประกันสัญญาเช่า
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.107 หลักประกันการรับเงินค่าจ้างก่อนการตรวจรับ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.108 หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.109 หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า(จ้างที่ปรึกษา)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.110 หลักการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.111 หลักการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.112 หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.113 สัญญาจ้างบำรุงรักษาลิฟท์
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.114 สัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.115 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.116 สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงาน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.118 สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.119 สัญญาเช่ารถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.120 สัญญาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.121 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.122 สัญญาซื้อขายเป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.123 สัญญาจ้าง(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญา)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.124 สัญญาซื้อขายไม่เป็นชุด(กรณีส่วนราชการหรือรัฐวิสากิจเป็นคู่สัญญา)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.125 ประกาศการซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.126 ประกาศประะกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.127 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.128 ประกาศประะกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง) (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.129 ประกาศประะกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.130 บทนิยาม (ประกวดราคาซื้อ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.131 บทนิยาม (ประกวดราคาจ้าง)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พอ.132 บทนิยาม (ประกวดราคาเช่า)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีสอบราคา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา (กรณีที่หน่วยงานส่วนกลางดำเนินการ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฎิบัติงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคา (กรณีที่หน่วยงานส่วนภูมิภาคดำเนินการ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุประยะเวลาการปฏิบัติงานการจัดซื้อหรือจ้างวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย