คุณกำลังมองหาอะไร?

งินงบประมาณปี 2556

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.01.2564
6
0
แชร์
10
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทันตฯโอนงบดำเนินงานให้ สำนักส่งเสริมประชุมโครงการระดับเขตและจังหวัด
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 114KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อพ.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.1-12 คก.ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 256KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.1 โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ ศอ2,4,7,8,12
ขนาดไฟล์ 211KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศูนย์ห้องฯ
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ขนาดไฟล์ 325KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักว.โอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.7 เพื่อสนับสนุนประชุมสัมมนาฯ
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556
ขนาดไฟล์ 117KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแสดงเงินกันขนายที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ขนาดไฟล์ 122KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนจัดสรรงบดำเนินงานผ.1และผ.2 ให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 424KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุน ผ.1 ให้ส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุน South South ผ.1 ให้ สน.อพ.
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุน SME ผ.1 ให้ สน.สอ.
ขนาดไฟล์ 53KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบลงทุนรายการค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้ ศอ.4 (ผูกพันปี 56-57)
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1และผ.2 ให้ส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 174KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยปี 2556 ส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 118KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดสรรเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1(25%)
ขนาดไฟล์ 557KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้าเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี ๒๕๕๖ แบ่งตามผลผลิตและกิจกรรม
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สว.(เงินจูงใจผ.1ปี56)
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ทันตฯเพื่อเตรียมความรพร้อมจากภัยธรรมชาติ
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2ให้ สส.(เงินจูงใจ ผ.2 ปี56)
ขนาดไฟล์ 97KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายผ.1และผ.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ
ขนาดไฟล์ 243KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สลก.เพื่อใช้งานประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายผ.1และผ.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฯ
ขนาดไฟล์ 243KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ทันตฯเพื่อจัดซื้อแปรงสีฟัน
ขนาดไฟล์ 148KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ทันตฯเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 142KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สทป.คชจ.เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้งปม.
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สลก.เพื่อเป็นคชจ.ในโครงการ - กิจกรรมฯ
ขนาดไฟล์ 91KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมโอนงบดำเนินงานให้ ศอ.9 ผ.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.2โอนงบรายจ่ายอื่นคชจในการศึกษาวิจัย ให้ศอ.4
ขนาดไฟล์ 112KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงผลผลิต ศทป.จากผลผลิต1เป็นผลผลิต2
ขนาดไฟล์ 250KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้ กองจ.เพื่อจัดทำหนังสือเกษียณอายุราชการ
ขนาดไฟล์ 180KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้สทป.คก.จัดอบรมนโยบายและทิศทางฯ
ขนาดไฟล์ 141KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองคลังโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ สอพ.คชจ.เข้าร่วมประชุมติดตามงานรอบ12 เดือน
ขนาดไฟล์ 138KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศทป.เพื่อสนับสนุนงานของกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตฯ
ขนาดไฟล์ 167KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินให้ ศอ.10เพื่อใช้ในการประขุมติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน
ขนาดไฟล์ 282KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทนจากสป.ให้ ศอ.1-12 คชจ.เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากร
ขนาดไฟล์ 230KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2 จาก สสส.คืนให้ กรมฯ
ขนาดไฟล์ 193KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ทันตฯเพื่อสนับสนุนภาระกิจส่งเสริมสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 147KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินค่าใช้จ่ายไปต่างประเทศจากกรมฯให้ศอ.3 ค่าหนังสือเดินทาง นพ.บุญแสง
ขนาดไฟล์ 147KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2 เหลือจากนมเอดส์คืนกรมฯเพื่อใช้ในคก.สำคัญของกรมฯ
ขนาดไฟล์ 134KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้สอ.ใช้ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศพส.ศอ.11 ,ศอ.12
ขนาดไฟล์ 102KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1-ศอ.10 คชจ.ในการดำเนินการฯ
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้สลก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ขนาดไฟล์ 88KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายจากรายการนมเอดส์ผ.2 เพื่อสนับสนุน สสส.3 คก.
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้ศอ.12 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทนของสป.ให้ ศอ.6 คก.สร้างเครื่อข่ายอาหารปลอดภัยฯ
ขนาดไฟล์ 84KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบลงทุน รายการบ่อบาดาล ให้ ศพส.
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศูนย์ห้องฯ เพื่อซื้อชุดทดสอบเชื้อโคลิฟอร์มฯ
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.10 โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศูนย์ห้องฯ คชจ.ในการผลิตชุดทดสอบ
ขนาดไฟล์ 100KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานให้กรมฯเพื่อแปลงเป็นงบรายจ่ายอื่น คชจ.ไปต่างประเทศฯ
ขนาดไฟล์ 108KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทนจาก สป.ให้ ศอ.8 คก.พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ
ขนาดไฟล์ 105KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.1 คก.ประชุมวิชาการฯ
ขนาดไฟล์ 92KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9 โอนงบรายจ่ายอื่นให้ สอพ
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานให้ กพร.
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ1 ให้ ศอ.7 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ขนาดไฟล์ 82KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศพส.ศอ.6และศอ 10
ขนาดไฟล์ 142KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.7และศอ.10
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2 จากกรมฯ(งบพัฒนาศูนย์) ให้ กพร,กองแผน,สสส
ขนาดไฟล์ 139KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่น(คชจ.เดินทางไปตปท) ของ ศอ.5 กลับกรมฯ
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.2จากกรมฯ(งบพัฒนศูนย์)ให้ ศอ.1-ศอ.12
ขนาดไฟล์ 169KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจาก สว. ให้ ศอ.7 ผลผลิตที่ 1 ให้ ศอ.7 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการมูลฝอยฯ
ขนาดไฟล์ 119KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจาก กรมอนามัย ให้ ศอ.11 ผลผลิตที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 126KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจาก ศอ.10 ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผลผลิตที่ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตชุดทดสอบ
ขนาดไฟล์ 131KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจาก ศอ.6 ให้ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ผลผลิตที่ 2 เพื่อใช้ในโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารฯ
ขนาดไฟล์ 126KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจาก ศอ.8 ให้ ศป. ผลผลิตที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ขนาดไฟล์ 213KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6 โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศูนย์ห้องฯ เพื่อผลิตชุดทดสอบภาคสนาม
ขนาดไฟล์ 170KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนแทนกัน งบอุดหนุน จาก สป.ให้ ศอ.12
ขนาดไฟล์ 197KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อตรวจวิเคราะห์สภาพน้ำผิวดิน
ขนาดไฟล์ 169KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบประชาสัมพันธ์โอนเงินผ.1 ให้ ศอ.11 เป็นคชจ.ในการดำเนินงานฯ
ขนาดไฟล์ 199KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.10 โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศูนย์ห้องฯคชจ.ในการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ขนาดไฟล์ 202KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ กองประเมินฯและศกม. คชจ.ในการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 186KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบอุดหนุนผ.1 ให้ ศอ.10 คก.พัฒนาเครื่อข่ายคณะกรรมการฯ
ขนาดไฟล์ 216KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน(งบพัฒนาศูนย์)ผ.2 ให้ ศอ.2
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทันตฯโอนงบดำเนินงานให้ผ.2 ให้ ศอ.3-12
ขนาดไฟล์ 200KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศพส.โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯคชจ.ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฯ
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นค่าจ้างที่ปรึกษา กองอก.กลับไปเป็นงบดำเนินงานฯ
ขนาดไฟล์ 120KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงานผ.1 เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งโอนเงินงบประมาณผลผลิตที่ 1 จาก สภ ให้ ศอ.1- 12
ขนาดไฟล์ 385KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ 4
ขนาดไฟล์ 88KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่น คชจ.ไปต่างประเทศ สเปน ให้ ศอ.2
ขนาดไฟล์ 139KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 จากกรมฯให้ ศอ.5 คชจ.ในการเดินทางไปต่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 86KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานจากกรมฯเป็นค่าปรับปรุงส้วม
ขนาดไฟล์ 72KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ศอ.10 คชจ.ในการประชุม
ขนาดไฟล์ 96KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน ผ.2ให้ศอ.10,12
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานมาที่กรมฯเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงคชจ.ไปต่างประเทศ ผอ.อารีย์ ผอ.ดนัย
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ศอ.9 คชจ.หนังสือเดินทาง
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากกรมชล(ให้กรมอนามัยเบิกแทน)ให้กับศอ.10 สนับสนุนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 81KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินกันเหลื่อมปี 2555
ขนาดไฟล์ 151KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.7 เพื่อจัดมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีฯ
ขนาดไฟล์ 69KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6โอนงบดำเนินงานผ.1ให้ศูนย์ห้องฯค่าผลิตชุดทดสอบภาคสนาม
ขนาดไฟล์ 70KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.7 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขนาดไฟล์ 77KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.6 คชจ.ในการเดินทาง
ขนาดไฟล์ 97KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.6 คก.เผ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยฯ
ขนาดไฟล์ 75KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.11 คก.ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สสอ. โอนงบดำเนินงานให้ ศอ.8,10,11
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.12 คก.ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพน้ำฯ
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุนโครงการ South_south คืนจากอพ
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักอพ.โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.1ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สป.โอนเงินกันปี 55 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 222KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.10 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องค่าชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำ (อ.11)
ขนาดไฟล์ 101KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.10 โอนงบดำเนินงานให้ศูนย์ห้องฯเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุคอมฯ
ขนาดไฟล์ 440KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.9 คชจ.ในการจัดเก็บข้อมูลฯ
ขนาดไฟล์ 82KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ สว.คชจ.ในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ฯ
ขนาดไฟล์ 80KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงาน ผ.1ให้ศอ.2,3,6,7,8,12
ขนาดไฟล์ 236KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนให้ศูนย์ห้องฯค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ขนาดไฟล์ 237KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.1โอนงบรายจ่ายอื่นให้ ศอ.7 คชจ.ในการศึกษาวิจัย
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.6โอนงบดำเนินงานให้ศูนย์ห้องฯ คชจการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม
ขนาดไฟล์ 134KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 204KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.4และศอ.5
ขนาดไฟล์ 105KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานของศอ.9ให้กรมเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบ
ขนาดไฟล์ 135KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้กรมฯเพื่อโอนเปลี่ยนแปลงงบ
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบดำเนินงานผ.1ให้ ศอ.6 คก.อบรมพยาบาลใส่ห่วงและฝังยาคุมฯ
ขนาดไฟล์ 240KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1 ,4,5และศอ.10
ขนาดไฟล์ 189KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทน งบรายจ่ายอื่นปี 55 ให้ ศอ.2 ,ศอ.4,ศอ.12
ขนาดไฟล์ 224KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจากงบดำเนินงานผ.1เป็นงบรายจ่ายอื่นให้ กองออกกำลังกายฯ
ขนาดไฟล์ 160KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานผ.1ตั้งจ่ายเป็นงบรายจ่ายอื่น รายการจ้างที่ปรึกษา กองประเมินฯ
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1และผ.2ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 275KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1และผ.2 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทันตฯโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.4 คก.ฟันเทียมพระราชทานฯ
ขนาดไฟล์ 100KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.1และ ศอ.12
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินกันปี 55 ได้รับจาก สป.ให้ ศอ.12 โครงการสุขภาวะ 5 จังหวัดชายแดนใต้
ขนาดไฟล์ 110KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินกันปี 55 งบรายจ่ายอื่น(งานวิจัย)จากกรมฯให้ศูนย์ทันตระหว่างประเทศ เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 177KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.8 สนับสนุนคก.รวมพลคนรักษ์สุขภาพปี56
ขนาดไฟล์ 164KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศอ.7 เพื่อสนับสนุนการประชุมแกนนำฯ
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศอ.10 เพื่อจัดทำโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อนามัยฯ
ขนาดไฟล์ 118KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สสอ.โอนงบดำเนินงานผ.1และ ผ.2 ให้ ศอ.1-12 และศพส.
ขนาดไฟล์ 269KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สสอ.โอนงบดำเนินงานผ.1ให้ศูนย์ห้องฯ
ขนาดไฟล์ 151KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทันตฯโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ศอ.1-12 คก.พัฒนากลไกนโยบายและระบบบริหารจัดการ
ขนาดไฟล์ 265KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอพ.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศอ.1-12 คก.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศฯ
ขนาดไฟล์ 231KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน