คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.02.2567
50
0
แชร์
21
กุมภาพันธ์
2567

            กองคลัง ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567  ระหว่างวันที่ 19 –21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และนางสาวเอกฤทัย สารนาค รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสัญญา เพื่อให้พร้อมทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงิน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมอนามัย ที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จำนวน  113  คน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ภวัต ปั้นบำรุงกิตน์ วิทยากรสำนักงานคลัง จ.สระบุรี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน