คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองคลัง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างที่ปรึกษาการศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคาร ในพื้นที่เขตเมือง
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาการศึกษารูปแบบการจัดการมลพิษทางอากาศและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จ้างที่ปรึกษาการศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทางการแพทย์จากสถานบริการการสาธารณสุขในสังกัด สนง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสนับสนุนและประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบพื้นที่ี่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการมลภาวะอากาศภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างที่ปรึกษาโครงการสังเคราะห์กลไกและรูปแบบพื้นที่ห้องปฏิบัติการชุมชนเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบาดวิทยาแลการจัดการของเสียทางการแพทย์จากสถานบริการสาธารณสุข (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาศึกษามาตรฐานเหตุรำคาญและประสิทธิผลการบังคับใช้กฏหมาย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสมลพิษฯ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดการเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างที่ปรึกษาศึกษาเหตุรำคาญด้านกลิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย