คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างจัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ราคากลาง จ้างจัดงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฉลอง 100ปี การสาธารณสุขไทย (ครั้งที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือการบริหารกายของพระสงฆ์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการแสงผลการดำเนินงานองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวิดิทัศน์ จำนวน 2 เรื่อง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้ดำเนินงานโครงการ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้จัดการโครงการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
างพิมพ์คู่มือข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างตรวจสอบข้อมูล ลงรหัสการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือหลักสูตรผู้ฝึกสอนการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 10 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดทำชุดส่ือ Back drop
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปริ้นสื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัย วัยเรียน
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์เพลินจิต
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือการบริหารกายของสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และสรุปรายงานการวิจัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายภาพวิดีโอ (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อดัมเบลล์หุ้มยางพร้อมฐานวาง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 13 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ (กองออกกำลีงกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทบทวนองค์ความรู้ เก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการสำรวจสุขภาวะชุมชนโดยรอบศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ(กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานและเดินในกระทรวงสาธารณสุขและในสถานที่ทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตต้นฉบับวีดีทัศน์ รูปแบบการออกกำลังกาย “อนามัย 30 (อ.30)” (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ (แก้ไขประกาศ)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย