คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจ้างออกแบบและผลิตคู่มือหลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบ Infectious waste Digital Tracking System
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพัฒนาระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แบบInfectious Waste Digital Tracking System
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดเล่มนี้ ใช้แล้ว (อนามัย) ดี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำสถานการณ์และข้อเสนอต่อการจัดการส้วมและ สิ่งปฏิกูลในพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 25 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือThird National Environmental Health Strategic Plan
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือประชาชน รื้อ..ล้าง..หลังน้ำลด
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโมชั่นอินโฟกราฟฟิกเรื่องการจัดสภาพสิ่งแวดล้้อมสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่ ประชุมโครงการเทิดพระเกียรติวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นพับรูปพัดวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี2560
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ และออกแบบคู่มือการจัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำหลักสูตรการอบรม เครื่องมือการตรวจแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในกิจการที่เป็นอันตราย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลในการประเมินสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN HOSPITAL จำนวน 2,000 เล่ม
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ชนิดพกพา จํานวน 20 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้าง เก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูล พร้อมจัดทำเกณฑ์ คู่มือการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ป้ายรับรอง Happy Toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน 1165 อัน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 7 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บ รวบรวม ประมวลผลการกำหนดหลักเกณฑ์การกำกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบเครื่อข่าย 14 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลข้อมูลพร้อมจัดทำรายงานและกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศพื้ื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองชนิดอ่านค่าทันทีแบบหัวตรวจวัด PM10 PM2.5 และ TSP จำนวน 2 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องตรวจวัดก๊าซโอโซน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องตรวจวัดความเร็วลม
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เครื่องตรวจวัดปริมาณคลอรีนและโลหะในน้ำ จำนวน 2 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำฐานวางภาชนะรองรับมูลฝอยและภาชนะแยกมูลฝอย 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือแนะนำวิชาการ เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ หนังสือส้วมดีมีที่ไหนสุดยอดส้วมแห่งปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำนิทรรศการและดำเนินงานแถลงข่าวรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่องการจัดซื้อเครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่องปรับเทียบมาตรฐานเสียง
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องวัดระดับเสียงและวิเคราะห์ความถี่พร้อมเครื่องปรับเทียบมาตรฐานเสียง จำนวน 4 เครื่อง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
เช่าห้องสำหรับจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการสถานที่ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 โดยวิธีสอบราคา
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ 6 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือควบคุมพาหะ นำโรค:แมลงสาบ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 40,000 เล่ม (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือการจัดการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและป้องกันควบคุมโรคในศูนย์พักพิงชั่วคราว (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างทำป้าย Happy Toilet ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตโล่ประกาศเกียรติคุณ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือส้วมดีมีที่ไหน สุดยอดส้วมแห่งปี 2555 (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย