คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 2 ราการ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างพิมพ์คู่มือถนนอผาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างสำรวจ เก็บข้อมูลในพื้นที่ รวบรวม ประมานผล และสังเคราะห็ข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม พร้อมสกีน โดยวิธีการตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จำนนวน 15,000 เล่ม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้า
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเปลี่ยนสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สายไฟ สายโทรศัพท์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์คู่มือ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหาร
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมแลบะปรับปรุงพื้นอาคารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนและตู้น้ำหยอดเหรียญ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ์การรณรงค์ลด ละ เลิก
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตชุดผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน และหมวกคลุมผม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ No Foam
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มพ์คุ่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
จ้างจัดพิมพ์วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำประจำปีงบประมาณ 2558
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดพิมพ์คู่มือการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างการจัดประชุมและจัดนิทรรศการการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( EHA Forum2014)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเผยแพร่ความรุ้ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขอนามัยที่ดีกินร้อนช้อนกลางล้างมือสร้างเกราะป้องกันโรคให้คนไทยรับเทศกาลสงกรานต์
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุมผมพร้อมสกรีน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตป้ายรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพืเอกสารเผยแพร่ และสื่อประชาสัมพันธ์ 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดพิมพ์หนังสือผู้สัมผัสอาหาร
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตเสื้อ,ถุงผ้า,ชุดผ้ากันเปื้อน ประชาสัมพันธ์ และกระเป๋าใส่เอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างสอบราคาการเผยแพร่ประสัมพันธ์งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย