คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศในครัวเรือน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อในโครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น (PM2.5) ปี 2563 จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
พิมพ์สื่อเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจ้างพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีสุภาพดี
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่ิอสิ่งพิมพ์ในโครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนจากสภาพภูมิอากาศปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการศึกษาตัวชี้วัดและมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพของประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารความเสี่ยงด้านผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสืออยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สารประกอบไดออกซินที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลและในชุมชนใกล้เคียง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนทบทวนข้อมูลสถานการณ์ด้านมลพิษทางอากาศและหาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษและนอกเขตควบคุมมลพิษ กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างกลุ่มสารประกอบประเภทโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons : PAHs)ในบรรยากาศและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมหน้า 3)
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างกลุ่มสารประกอบประเภทโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons : PAHs)ในบรรยากาศและอาหารในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนทบทวนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารประกอบประเภทโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons:PAHs)ในผู้บริโภคอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร และประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เล่ม 2
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนเอกชนดำเนินการ เรื่อง ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี (แก้ไขเพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 ราย โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ เรื่อง พัฒนาเกณฑ์และระบบกลไกการเตือนภัยด้านสุขภาพจากความร้อนสำหรับประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 เรื่องฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ 3 จังหวัดรอยต่อ (พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสืออยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ความรู้จากชุมชน : ลดหมอกควันด้วยมือเรา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นพับ ”การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สำหรับประชาชน”
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ ”ผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สำหรับเจ้าหน้าที่่่สาธารณสุข” ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์หนังสือรายงานสถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ Success Stories of GREEN and CLEAN Hospital Practices in Thailand
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานผู้ประสานงานโครงการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนเดำเนินงานผู้ประสานงานโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานพัฒนาชุดความรู้เพื่อการสื่อสาร เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลกระทบต่อสุขภาพและการเตรียมการด้านสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานจัดทำข้อเสนอต่อแนวทางการจัดการปัญหาของภาคสาธารณสุขจากผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนในประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 2 ราย โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ซื้อเก้าอี้ทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือรู้เท่าทันสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือวิชาการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการและแผ่นพับ โดยวิธีกรณีพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานขับรถยนต์ จำนวน 3 ราย โดยวิธีพิเศษ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างพิมพ์แผ่นพับอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอนไม้ประดับดูดสารพิษ (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการจำนวน 4 รายการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ กว่าจะเป็น เอส ไอ เอ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย