คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นในการป้องกันและแก้ไขปํญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (วิธีเฉพาะเจาะจง)
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยได้รับงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี 2561 รอบที่ 2 ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์ 1 งาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
โครงการ จากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ จ้างเจ้าหน้าที่โครงการ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติมโตอย่างมีคุณภาพ จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชื่อโครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน และ โครงการพัฒนาชุดความรู้ด้านสุขภาพวัยทำงานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ้างเหมาบริการวิเคราะห์และจัดทำรายงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 1 งาน
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 22 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (โดยวิธีกรณีพิเศษ) จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
จ้างพิมพ์ สิ่งพิมพืจำนวน 4 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อยา จำนวน 10,000 ชุด โครงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์งบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการสายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย (นายอมร แก้วใส)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (รศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สายปรึกษาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1663 และเครือข่ายส่งต่อให้บริการที่ปลอดภัย (อจ.เรืองกิตต์ ศิริกาญจนกูล)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ซื้อยาฝังคุมกำเนิดและห่วงอนามัย โดยใช้งบ UNFPA ปี 2558 ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 4 รายการ โดยวิกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสกรีนหน้าแผ่นพร้อมอัดสำเนา VCD เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว จำนวน 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
จ้างทำกระเป๋าบรรจุสื่อ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีกรณ๊พิเศษ เงิน 570,000.-บาท
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อให้ความรู้และให้บริการคุมกำเนิด (สปสช.) โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 2 รายการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 10 รายการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูน Animation สำหรับการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน 3 ระดับ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติ(พม่า ลาว กัมพูชา)ตามนโยบายประกันสุขภาพ โดยวิธีตกลงราคา (UNFPA)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 15 รายการ สำนักอนามัยการเจริญพันนธุ์ กรมอนามัย โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุ จำนวน 2 ประเภท/ชนิด คือ 1.วัสดุสำนักงาน จำนวน 45 รายการ 2.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตวีซีดี ขั้นตอนการฝังและถอดยาฝังคุมกำเนิด โดยวิธีสอบราคา สำนักอนามัยการเจริยพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นภาพพลาสติก PVC ดูดนูนรูประบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชายฯสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อในโครงการผลิตสื่ออนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน 8 รายการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อในโครงการผลิตอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน 1 รายการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:นโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผล จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณพ.ศ.2557 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น:นโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามประเมินผล จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณพ.ศ.2557 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อห่วงอนามัย จำนวนไม่น้อยกว่า 550 ชุด ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศสอบราคาซื้อยาฝังคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด จำนวนไม่น้อยกว่า 450 ชุด ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จัดจ้างทำกระเป๋าพลาสติกเพื่อบรรจุถุงยางอนามัย งบประมาณ UNFPA ปี 2556 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อยาฝังคุมกำเนิดชนิด 2 หลอด ปีงบประมาณ 2556 ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย