คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง (ระยะที่1)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางกำหนดระยะห่างระหว่างชุมชนกับสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาต้นแบบข้อมูลความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานประเมินความเปราะบางและการปรับตัวด้านสุขภาพจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาผลกระทบจากอุทกภัย
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานจัดทำแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาแนวทางและกลไกการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 2 )
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังและปรับตัวด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย