คุณกำลังมองหาอะไร?

3

3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (ครึ่งปีแรก)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.01.2564
15
0
แชร์
26
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำ TOR ที่ดีฯ 64 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 95KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการรับรู้ออนไลนื เรื่องการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมฯ จากกองการเจ้าหน้าที่ รอบ 5 เดือนแรก (ต.ต 63 - ก.พ. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานข้อมูลของการวิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่ 4-2564 (4 ก.พ. 64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 479KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว. ครั้งที่ 5-2564 (4 มี.ค. 64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมความเข้าใจคำถาม ของแบบรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมฯ (IIT) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 388KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือนแรก(ต.ค. 63 - ก.พ. 64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 573KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ระดับ T (Trends) แนวโน้มใน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 33KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 47KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ระดับ C (Comparisons) เปรียบเทียบกับสายงานสนับสนุน (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT) ปี62 - ปี 63 (2 รอบประเมิน) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 144KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q&A (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 723KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 176KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปประเด็น ความรู้แก่ C-SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมฯ (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 146KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน